12.11.2012

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 12 listopada 2012 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:
 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 12 listopada 2012 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:
 

 

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 57 258,00 zł:

a) Ferie zimowe 2013
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a sposób organizacji i miejsce wypoczynku muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Organizator wypoczynku jest zobowiązany zgłosić wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny
do kuratorium oświaty. Kopię potwierdzenia zgłoszenia do kuratorium wraz z listą uczestników organizacja ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim do 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W przypadku niedostarczenia dokumentów Miasto odstąpi od wsparcia realizacji zadania. W przypadku zmiany liczby uczestników, zaktualizowaną listę należy dostarczyć łącznie ze sprawozdaniem. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla zameldowanych w Oświęcimiu mieszkańców.
Termin: 12 – 27 stycznia 2013 r.

b)Wakacje letnie 2013
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a sposób organizacji i miejsce wypoczynku muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Organizator wypoczynku jest zobowiązany zgłosić wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny
do kuratorium oświaty. Kopię potwierdzenia zgłoszenia do kuratorium wraz z listą uczestników organizacja ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim do 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W przypadku niedostarczenia dokumentów Miasto odstąpi od wsparcia realizacji zadania. W przypadku zmiany liczby uczestników, zaktualizowaną listę należy dostarczyć łącznie ze sprawozdaniem. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla zameldowanych w Oświęcimiu mieszkańców.
Termin: 29 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.

2. Turystyka i krajoznawstwo:

a)Organizacja imprez i wyjazdów turystycznych – 2 040,00 zł
Preferowana organizacja imprez i wyjazdów turystycznych ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta.
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

b) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta – 10 200,00 zł
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta
w Oświęcimiu, dostępny dla osób niepełnosprawnych, czynny minimum 6 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.
Zadaniem PIT będzie w szczególności:
-nieodpłatna obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, komunikacji zbiorowej, itp.,
-obsługa przewodnicka lub pomoc w zorganizowaniu obsługi przewodnickiej po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie),
-dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta,
-bieżący nadzór nad oznakowaniem niniejszej informacji turystycznej,
-oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne PIT w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim,
-prowadzenie statystyki odwiedzin PIT w okresach miesięcznych,
-bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta.
W PIT realizowane mogą być inne działania zaproponowane przez oferenta i zaakceptowane przez Urząd Miasta Oświęcim.
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne
z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.
Termin: 1 maja – 30 listopada 2013 r.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 403 553,00 zł:

a) Szkolenie sportowe:
Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcimia mające na celu udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione, w tym udział w zawodach wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. W ofercie Oferent powinien zawrzeć informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia (np. młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub inne).
Przebieg szkolenia winien być dokumentowany w prowadzonym dzienniku zajęć.

b) Organizacja prestiżowych zawodów sportowych:
Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez, ujętych w kalendarzach poszczególnych związków sportowych oraz innych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Oferent jest zobowiązany przedstawić informację, czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dni 20.03.2009 r.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40 023,00 zł:
a) Organizacja działań kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne, organizowane na terenie Starego Miasta i Bulwarów nad Sołą. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.

b) Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę lub autora (autorów). Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 6 120,00 zł.
Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 393 560,00 zł:
a)Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym.
Zadanie należy realizować na terenie i dla mieszkańców miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: -opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
-specjalistycznej. Placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887. z póź. zm.).
Do oferty należy dołączyć kserokopię zezwolenia Prezydenta Miasta Oświęcim na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Podmiot który nie uzyskał w/w zezwolenia zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o podjętych działaniach w zakresie jego uzyskania, a następnie przedłożyć zezwolenie w terminie do dnia 2 stycznia 2013 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2 pokój 10.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

b) Wspieranie osób, rodzin z problemem uzależnień oraz znajdujących się w kryzysie poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej.
Zadanie należy realizować minimum 3 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie (możliwe jest dostosowanie ilości dni i godzin do lokalnych potrzeb), na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

c) Prowadzenie zajęć i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w celu aktywizacji środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni, godzin można dostosować do lokalnych potrzeb), na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

d) Prowadzenie zajęć i kół zainteresowań dla osób dorosłych w celu aktywizacji środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni, godzin można dostosować do lokalnych potrzeb), na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

e) Organizacja czasu wolnego i zajęć integracyjnych dla rodzin z problemem uzależnień.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

7. Ochrona i promocja zdrowia – 167 495,00 zł:
a) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę zapewniającą możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

b) Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby.
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

c) Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni można dostosować do lokalnych potrzeb).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 64 961,00 zł:
a)Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu:
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2013 r.

9a. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 3 225,00 zł:
opieka nad bezdomnymi kotami: dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, działania na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie
w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów
i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych – współorganizacja imprez: Dni otwarte schroniska, konkursy na temat poszanowania zwierząt w szkołach
i przedszkolach.
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

9b. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – 141 000,00 zł.
Zadanie obejmować będzie w szczególności:
– zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
– bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
– bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
– utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. Pomieszczeniu biurowym, kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych.
– prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie
z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
– wykonywanie drobnych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska – wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
– unieszkodliwianie odpadów komunalnych w ilości ok. 15 m3/rok i nieczystości ciekłych w ilości ok. 5 m3/rok,
– podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi
i praktykowanymi wymogami w tym zakresie.- zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
– prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
– prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazanie podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
– zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg, chodników, parkingów lokalnych, powiatowych na terenie miasta Oświęcimia na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
– Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele
i święta).
Termin: I-IV kwartał 2013 r.

Łączna kwota: 1 289 435,00
Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2013 rok. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2013 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2013”.

4. Dotacje w kwocie powyżej 30.000 zł będą przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej. Dotacje do kwoty 30.000 zł mogą być przekazane w transzach.

5. W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;
– dodatkowo do ofert na zadanie „szkolenie sportowe” należy dołączyć: listę zawodników
z podziałem na kategorie wiekowe i określeniem grupy rozgrywkowej oraz w terminie składania oferty lub najpóźniej w dniu podpisania umowy plan zajęć szkoleniowych.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2013 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2012 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2013"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 5: Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
zadania 6-8: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert
w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do złożenia prawidłowej oferty w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną. W przypadku ponownego wystąpienia błędów w ofercie, może ona zostać odrzucona z konkursu.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1 pkt
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3 pkt
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3 pkt
4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1 pkt
15,01%-30% – 2 pkt
powyżej 30,01% – 3 pkt
5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3 pkt
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0,1,2,3 pkt
Maksymalna ilość punktów – 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2012 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian
i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja o środkach przekazanych na realizację zadań w ramach procedury konkursowej w latach 2011 i 2012:

2011 r.
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 48 769,00 zł
2. Turystyka i krajoznawstwo 7 824,00 zł
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 527 174,00 zł
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 476 055,00 zł
5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 10 000,00 zł
6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 293 000,00 zł
7. Promocja zdrowia: propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 13 200,00 zł
8. Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu 62 808,00 zł
9. Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby 23 950,00 zł
10. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 109 517,00 zł
11. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 120 000,00 zł

Łącznie: 1 692 297,00 zł

2012 r.
1. Turystyka i krajoznawstwo 12 000,00 zł
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 53 430,00 zł
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 19 630,00 zł
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 0,00 zł
5. Upowszechnianie kultury fizycznej 377 566,60 zł
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (poprzednio Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych) 371 500,00 zł
7. Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 14 000,00 zł
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby 20 000,00 zł
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 111 370,00 zł
8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu (poprzednio – Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu) 63 687,00 zł
9. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 121 736,00 zł

Łącznie: 1 164 191,60 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2012 i 2011 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl