13.11.2013

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XLIII/801/13  Rady Miasta Oświęcim z 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 13 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 57.258,00 zł, w tym:
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XLIII/801/13  Rady Miasta Oświęcim z 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 13 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 57.258,00 zł, w tym:
 

a) Ferie zimowe 2014
Organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować
i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zameldowanych w Oświęcimiu.
Termin realizacji:  1-16 lutego  2014 r.

b)Wakacje letnie 2014
Organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować
i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zameldowanych w Oświęcimiu.
Termin realizacji:  28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

2. Turystyka i krajoznawstwo – 12.240,00  zł, w tym:

a) Preferowana organizacja imprez i wyjazdów turystycznych ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

b) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta
w Oświęcimiu, dostępny dla osób niepełnosprawnych, czynny minimum 6 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie.
Zadaniem PIT będzie w szczególności:
 nieodpłatna obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, komunikacji zbiorowej, itp.,
 obsługa przewodnicka lub pomoc w zorganizowaniu obsługi przewodnickiej po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych  (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie),
 dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta,
 bieżący nadzór nad oznakowaniem niniejszej informacji turystycznej,
 oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne PIT w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim,
 prowadzenie statystyki odwiedzin PIT w okresach miesięcznych,
 bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta.
W PIT realizowane mogą być inne działania zaproponowane przez oferenta i zaakceptowane przez Urząd Miasta Oświęcim.  
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne
z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w językach: polskim, angielskim lub niemieckim. 
Termin realizacji: od 1 maja do 30 listopada 2014 r.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 443.553,00 zł, w tym:

a) Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego  na celu udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione, w tym udział w zawodach wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.  Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. W ofercie Oferent powinien zawrzeć informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia.
Przebieg szkolenia winien być dokumentowany w prowadzonym dzienniku zajęć.

b)Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Oświęcim przez podmiot posiadający umowę o współpracy z innym klubem sportowym,  gwarantującą możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie na terenie miasta Oświęcim. Zadanie ma na celu  umożliwienie dzieciom udziału  w zajęciach szkoleniowych, które mogą podnieść ich kwalifikacje sportowe, co powinno zaowocować wynikami w późniejszym współzawodnictwie sportowym oraz przygotowanie  zawodników do wyczynowego uprawiania sportu na wysokim poziomie, zapoznanie z podstawowymi zasadami i regulaminami  funkcjonującymi  w danej dyscyplinie sportu, poznanie   zasad  i etyki rywalizacji sportowej.

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.  Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. W ofercie Oferent powinien zawrzeć informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia.
Przebieg szkolenia winien być dokumentowany w prowadzonym dzienniku zajęć.

c) Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez  o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu  podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w wydarzeniach sportowych a także integrację mieszkańców poprzez  wspólny  udział w tych imprezach.
Oferent jest zobowiązany przedstawić informację, czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia  20.03.2009 r.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2014 r.

4.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 60.000,00 zł, w tym:

a) Organizacja działań kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne, organizowane na terenie Starego Miasta i Bulwarów nad Sołą. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2014 r.

b) Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania  powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę lub autora (autorów). Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2014 r.

c) Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – przedsięwzięcia kulturalne: tj. koncerty, wystawy, konferencje, konkursy i inne wydarzenia powinny zostać zorganizowane na terenie Miasta Oświęcim, być ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców i innych uczestników. Wszelkie działania podejmowane przez Oferenta powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: sierpień 2014 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 6.143,00 zł
organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2014 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 393.560,00 zł:

a)Prowadzenie środowiskowych  form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim
Adresaci:
Adresatami zadania są dzieci, młodzież z terenu miasta Oświęcim, pochodzący w szczególności z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia:
Zadanie może być realizowane:
a) w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, która zapewnia opiekę i wychowanie,  pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
b) w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Warunki realizacji zadania:
a) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim,
b) zadanie realizowane będzie 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie,
c) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 135 z póź. zm.),
d) placówka zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka zgodnie regulaminem organizacyjnym, opracowanym przez kierownika placówki (regulamin placówki  należy dołączyć do oferty).
e) podopieczni biorący udział w zajęciach będą mieli zapewniony posiłek,
f) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

b) Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

Adresaci:
Adresatami zadania są osoby i rodziny z terenu miasta Oświęcim dotknięte problemem alkoholowym.
Cel realizacji zadania:
Zadanie polegało będzie na dofinansowaniu realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, w tym grup wsparcia oraz działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję zdrowia w zakresie: np. abstynencji kobiet w ciąży oraz problemu z FAS/FAE u dzieci, trzeźwości kierowców, czy przeciwdziałania przemocy osób nadużywających alkoholu.
Zadanie realizowane  minimum 5 razy w tygodniu po  5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę, oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

c) Wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w kryzysie  poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej  i prawnej
Zadanie należy realizować minimum 3 razy w tygodniu  po 3 godziny dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2014 r.

d) Aktywizacja środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu skierowanych do dzieci i młodzieży lub osób dorosłych
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni, godzin może być dostosowane do lokalnych potrzeb),    na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną  kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

7. Ochrona i promocja zdrowia – 167.495,00 zł, w tym:

a) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę i lokal zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2014 r.
b) Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku  minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 69.961,00 zł, w tym:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

9. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 149.225,00 zł, w tym:

a) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim
Zadanie obejmować będzie w szczególności:
– zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
– bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
– bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
– utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. Pomieszczeniu biurowym, kuchni  do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych.
– prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie
z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
– wykonywanie drobnych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska – wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
 –  unieszkodliwianie odpadów komunalnych w ilości ok. 15 m3/rok  i nieczystości ciekłych w ilości ok. 5 m3/rok,
– podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi
i praktykowanymi wymogami w tym zakresie.- zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
– prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
–  prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazanie podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
– zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg, chodników, parkingów lokalnych, powiatowych na terenie miasta Oświęcimia na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
– Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele
i święta).

b) Opieka nad bezdomnymi kotami
Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, działania na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie
w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych – współorganizacja imprez: Dni otwarte schroniska, konkursy na temat poszanowania zwierząt w szkołach i przedszkolach.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014 r.

 

RAZEM
1.359.435,00

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2014 rok. Ostateczne kwoty zostaną  ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2014 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
 posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
 dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
 przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2014”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł, Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut  (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;
– dodatkowo do ofert na zadanie „szkolenie sportowe” i organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci należy dołączyć: listę zawodników z podziałem na kategorie wiekowe i określeniem grupy rozgrywkowej oraz  w terminie składania oferty lub najpóźniej w dniu podpisania umowy plan zajęć szkoleniowych.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2014 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2013 r., tzn. że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej 4 grudnia 2013 r.
Oferty  przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona: 
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2014" 
 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 5: Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
zadania 6-8: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty, 
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert
w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do złożenia prawidłowej oferty w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną. W przypadku ponownego wystąpienia błędów w ofercie, może ona zostać odrzucona z konkursu.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1 pkt
2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3 pkt
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3 pkt
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1 pkt
15,01%-30% – 2 pkt
powyżej 30,01% – 3 pkt
5. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3 pkt
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0,1,2,3 pkt
Maksymalna ilość punktów 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia  2014 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia  rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja                          o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja  o  środkach  przekazanych na realizację zadań w ramach procedury konkursowej w latach 2012 i 2013:

Zadania 2012 r.
1. Turystyka i krajoznawstwo – 12 000,00 zł
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 53 430,00 zł
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 19 630,00 zł
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi – 0,00 zł
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 377 566,60 zł
6. Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym  (poprzednio Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych) – 371 500,00 zł
7. Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – 145 370,00 zł:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa – 14 000,00 zł
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – 20 000,00 zł
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych – 111 370,00 zł
8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu  (poprzednio – Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu) – 63 687,00 zł
9. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – 121 736,00 zł

RAZEM
1. 164. 919,60 zł

Zadania 2013 r.
1. Turystyka i krajoznawstwo – 12.240,00 zł
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 56.840,00 zł
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 86.100,00 zł
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi – 6.120,00 zł
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 388.553,00 zł
6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 393.560,00 zł.
7. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa – 10.000,00 zł
8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu – 64.961,00 zł.
9. Podniesienie jakości opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej (poprzednio – Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby) – 22.895,00 zł.
10. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych – 134.600,00 zł.
11. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – 144.225,00 zł

RAZEM
1.320.094 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2012 i 2013 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Oświęcim, 13 listopada 2013 r.