17.11.2014

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 listopada 2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 listopada 2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 12.831,00 zł, w tym:
Ferie zimowe 2015
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować
i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu.
Termin realizacji: 14 lutego – 1 marca 2015 r.

2. Turystyka i krajoznawstwo – 12.362,00 zł w tym:
1. Preferowana organizacja imprez i wyjazdów turystycznych ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta w Oświęcimiu, dostępny dla osób niepełnosprawnych, czynny minimum 6 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie. 
Zadaniem PIT będzie w szczególności:
 – nieodpłatna obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, komunikacji zbiorowej, itp., 
 – obsługa przewodnicka lub pomoc w zorganizowaniu obsługi przewodnickiej po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie), 
 – dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta, 
 – bieżący nadzór nad oznakowaniem PIT,
 – oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne PIT w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim, 
 – prowadzenie statystyki odwiedzin PIT w okresach miesięcznych,
 – bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta.
W PIT realizowane mogą być inne działania zaproponowane przez oferenta i zaakceptowane przez Urząd Miasta Oświęcim.
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne
z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.
Termin realizacji: od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 447.989,00 zł w tym:
1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego na celu udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione, w tym udział w zawodach wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące kategorii wiekowych i wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu.
Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być jednocześnie zajęciami prowadzonymi przez placówki oświatowe (klasy sportowe).
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci na terenie miasta Oświęcim przez kluby sportowe lub podmioty posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym (w dyscyplinie, w której prowadzona jest szkółka), gwarantującą możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie na terenie miasta Oświęcim. Zadanie ma na celu umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach szkoleniowych, podnoszących ich kwalifikacje sportowe oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia.
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych a także integrację mieszkańców poprzez wspólny udział w tych imprezach.
Oferent jest zobowiązany przedstawić informację, czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.611 z późń. zm.)
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 160. 600,00 zł, w tym:
1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne, organizowane na terenie Starego Miasta i Bulwarów nad Sołą. Przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – przedsięwzięcia kulturalne: tj. koncerty, wystawy, konferencje, konkursy i inne wydarzenia powinny zostać zorganizowane na terenie Miasta Oświęcim, być ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców i innych uczestników. Wszelkie działania podejmowane przez Oferenta powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: sierpień 2015 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 6. 204,00 zł
Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 400.820,00 zł
1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
Cel zadania:
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, posiadającymi zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim na ich prowadzenie.
Adresaci:
dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim, pochodzący w szczególności z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia:
a) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, która zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
b) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Warunki realizacji zadania:
a) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb)
b) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 135 z póź. zm.),
c) placówka zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka zgodnie z regulaminem organizacyjnym (regulamin placówki należy dołączyć do oferty).
d) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Adresatami zadania są osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym z terenu miasta Oświęcim.
Zadanie polegało będzie na dofinansowaniu działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, a także realizacji przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową
Zadanie skierowane jest do osób doznających przemocy domowej.
Polegać będzie na prowadzeniu porad, terapii indywidualnej oraz grup psychoedukacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać wykwalifikowaną kadrę, oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

7. Ochrona i promocja zdrowia – 169.170,00 zł, w tym:
1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę i lokal zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb)
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

3. Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

8.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 107.911,00 zł, w tym:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu – 65.611,00 zł
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal, wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
W uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób starszych i młodzieży – klubu samopomocy – 42.300,00 zł
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.
Przedmiotem zadania jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia-klubu samopomocy.
Miejsce realizacji zadania: Oświęcim (gmina miejska).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę do prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Kierownik Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z art 122, tj. 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu pomocy społecznej.
Charakterystyka zadania:
1.Ośrodek będzie działać 3 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny zegarowe dziennie.
2. Współpraca /integracja z młodzieżą odbywać się będzie 3 razy w tygodniu (nie mniej niż 2 dni w tygodniu)
3.Liczba osób: 30 w tym 25 osób starszych
4.Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym
z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
Przy realizacji niniejszego zadania uwzględnić należy m.in: wzmacnianie więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, praca wokół tradycji, obrzędów, praca wspomnieniami, inicjatywy artystyczne i edukacyjne, zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne, kształtowanie świata wartości, edukacja zdrowotna, działania wokół nowych technologii, międzypokoleniowa wymiana umiejętności.
5. Ośrodek zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednie warunki sanitarne.
6. Ośrodek zapewni możliwość przygotowywania gorących napojów.
7.Ośrodek zapewni dostęp do prasy codziennej i komputera.
8. W ośrodku w razie konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
9. Liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
10.Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie zajęć składającej się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.
11. Dopuszcza się przeznaczenie środków w ciągu kwartału kalendarzowego na nie więcej niż jedną imprezę o charakterze wyjazdowym np. wyjazd do teatru, kina, filharmonii, muzeum lub wycieczkę.
12.Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być przeznaczane wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z integracją międzypokoleniową.
13. Do 50% środków dotacji może być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń
dla osób realizujących zadanie, w tym etat kierownika i inne umowy (umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 67.300,00 zł. w tym:
-42.300,00 kwota dotacji
-25.000,00 środki własne gminy w formie rzeczowej.
Gmina zapewnia lokal wraz z infrastrukturą i mediami.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r. z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

9. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 160. 737,00 zł, w tym:
1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – 157.000,00 zł
Zadanie obejmować będzie w szczególności:
– zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
– bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
– bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
– utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym, kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
– prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie
z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
– wykonywanie drobnych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska – wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
prawidłowa gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi
i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia
– prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
– -prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
– zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
– Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele
i święta).
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

2. Opieka nad bezdomnymi kotami – 3. 737,00 zł
Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, działania na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych, współorganizacja imprez (np. Dni otwarte schroniska).
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2015 r.

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2015 rok. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2015 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2015”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł, Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
– na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
– na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl 
– w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;
– dodatkowo do ofert na zadanie „prowadzenie szkolenia sportowego” oraz „organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci” należy dołączyć: listę zawodników zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie kategorii oraz tygodniowy plan zajęć szkoleniowych, który w przypadku zmian w terminach lub miejscu prowadzenia zajęć, należy na bieżąco uaktualniać.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2015 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014 r., tzn. że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 8 grudnia 2014 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2015"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 5: Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
zadania 6-8: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niepoprawienie błędów w terminie do 3 dni od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

Nazwa kryterium i punkty
1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1
2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3
6.Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0,1,2,3
Maksymalna ilość punktów 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2015 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2013 i 2014:

Rodzaj zadania 2013 r.
1.Turystyka i krajoznawstwo 12.240,00 zł
2.Wypoczynek dzieci i młodzieży 48.228,29 zł
3.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 86.099,99 zł
4.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 6.120,00 zł
5.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 347.797,70 zł
6.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 390.233,53 zł
7.Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 10.000,00 zł
8.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 99.041,00 zł
9.Podniesienie jakości opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej 22.895,00 zł
10.Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 133 855,72 zł.
11.Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 144.000,00 zł

RAZEM
1.300.511,23 zł

Rodzaj zadania 2014 r.*
1.Turystyka i krajoznawstwo 12.240,00 zł
2.Wypoczynek dzieci i młodzieży 47.558,00 zł
3.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 54.107,00 zł
4.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 3.000,00 zł
5.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 441.550,26 zł
6.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 405.448,00 zł
7.Ochrona i promocja zdrowia 162.495,00 zł w tym:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
-Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną
8.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 93.284,00 zł
9.Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 149.225,00 zł

RAZEM

1.368.907,26 zł
*- wykonanie na dzień 30.09.2014 r.
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2013 i 2014 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Oświęcim, 17 listopada 2014 r.