17.11.2016

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVII/507/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVII/507/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 58 411,00 zł, w tym:

Ferie zimowe 2017
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie ferii zimowych tj. w okresie od 28 stycznia 2017 r. do 12 lutego 2017 r. Każdy wydatek finansowany z dotacji przeznaczony na zadanie w ramach wypoczynku wyjazdowego może zostać sfinansowany maksymalnie w kwocie proporcjonalnej do ilości osób zamieszkałych w mieście Oświęcim biorących udział w zadaniu. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego lub wyjazdowego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego. Uczestnicy wypoczynku wyjazdowego z miasta Oświęcim winni mieć obniżoną opłatę za uczestnictwo w wypoczynku o otrzymaną kwotę dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika z miasta Oświęcim.
Termin realizacji: 1 stycznia – 12 lutego 2017 r.

 

Wakacje letnie 2017
Organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie wakacji letnich tj. w okresie
od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Każdy wydatek finansowany z dotacji przeznaczony na zadanie w ramach wypoczynku wyjazdowego może zostać sfinansowany maksymalnie
w kwocie proporcjonalnej do ilości osób zamieszkałych w mieście Oświęcim biorących udział
w zadaniu. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego lub wyjazdowego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego. Uczestnicy wypoczynku wyjazdowego z miasta Oświęcim winni mieć obniżoną opłatę za uczestnictwo w wypoczynku o otrzymaną kwotę dotacji w przeliczeniu
na jednego uczestnika z miasta Oświęcim.
Termin realizacji: 1 stycznia – 31 sierpnia 2017 r.
 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 502 481,00 zł, w tym:

 

1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego na celu stworzenie możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych, podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego trybu życia, zaangażowanie mieszkańców w sportowe życie miasta, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące kategorii wiekowych i wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu.
Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być jednocześnie zajęciami realizowanymi przez placówki oświatowe (klasy sportowe).
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w starszych grupach wiekowych lub organizacje pozarządowe posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym gwarantującym możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu. Zadanie musi być prowadzone na terenie miasta i ma mieć na celu umożliwienie dzieciom podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące grup wiekowych uczestników szkolenia. Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym. Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych, a także integrację mieszkańców poprzez wspólny udział w tych imprezach.
Oferent jest zobowiązany przedstawić informację czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2139 z późn. zm.)
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.


3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 73 900,00 zł, w tym:

 

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

2. Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania powinny być, poprzez poruszaną tematykę, związane z miastem Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

3. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – przedsięwzięcia kulturalne: tj. koncerty, wystawy, konferencje, konkursy i inne wydarzenia powinny zostać zorganizowane na terenie Miasta Oświęcim, być ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do sierpnia 2017 r.

 

4. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-patriotycznym na terenie miasta Oświęcim. Przedsięwzięcia winny być ogólnodostępne, organizowane w ramach obchodów świąt narodowych oraz innych ważnych wydarzeń nawiązujących do historii Polski i miasta Oświęcim. Przedsięwzięcia winny spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 6 500,00 zł
Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 408 820,00 zł

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
Cel zadania:
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, posiadającymi zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim lub Starosty Oświęcimskiego na ich prowadzenie.
Adresaci:
dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim, pochodzący w szczególności z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia:
a) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, która zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
b) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
c) placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, która realizuje zadania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Warunki realizacji zadania:
a) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
i specjalistycznej na terenie miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie
(w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb),
b) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 5 razy w tygodniu, minimum 3 godziny (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb),
c) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.),
d) placówka zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka zgodnie z regulaminem organizacyjnym (regulamin placówki należy dołączyć do oferty),
e) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

2. Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Adresatami zadania są osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym z terenu miasta Oświęcim.
Zadanie polegało będzie na dofinansowaniu działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, a także realizacji przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

6. Ochrona i promocja zdrowia – 220 866,00 zł, w tym:

 

1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę i lokal zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb).
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

3. Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 66 270,00 zł, w tym:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne
od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać lokal, wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
W uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 162 369,00 zł, w tym:

 

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim – 159 369,00 zł
Zadanie obejmować będzie w szczególności:
– zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
– bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
– bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
– utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym, kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
– prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie
z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
– wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
prawidłowa gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi
i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia
– prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta
Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
– -prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
– zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
– Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele
i święta),
– zadanie winno być realizowane zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim, określanym corocznie uchwałą Rady Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
– podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Schroniska na zasadach określonych w Regulaminie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu,
– prowadzący Schronisko pełni funkcję zarządcy obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Jego zadania będą polegały na bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Schroniska, należytym utrzymaniu obiektów w zakresie napraw, a także wykonywaniu remontów wynikających z niewłaściwej konserwacji i dokonywanych napraw. Na prowadzącym Schronisko spoczywa również obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, która winna się znajdować na terenie Schroniska i być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego. Kopie protokołów z przeglądów należy przekazywać Zamawiającemu w terminie 7. dni od daty ich przeprowadzenia,
– zamawiający przeprowadza kwartalne kontrole oraz prowadzi książkę przeglądów technicznych, w której odnotowywane są zakresy niezbędnych prac naprawczo-konserwacyjnych z terminem ich realizacji. W przypadku niewykonania ww. prac, po dwukrotnym wezwaniu prowadzącego Schronisko, Gmina Miasto Oświęcim zleca wykonanie przedmiotowych prac innym podmiotom, a następnie potrąca ich koszt z przyznanej dotacji,
– poza środkami finansowymi przekazanym w ramach dotacji na wsparcie ww. zadania publicznego, Gmina Miasto Oświęcim będzie ponosić koszty: ubezpieczenia obiektów Schroniska od ognia i innych zdarzeń losowych; inwestycji oraz remontów (nie stanowiących remontów bieżących i konserwacji) na terenie Schroniska, w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

2. Opieka nad bezdomnymi kotami – 3 000,00 zł
Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych, współorganizacja imprez (np. Dni otwarte schroniska).
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6 030,00 zł

Poradnictwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych
Zadanie należy realizować oddzielnie dla poradnictwa prawnego i księgowego:
– w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu, które zostanie nieodpłatnie udostępnione oferentom przez Urząd Miasta Oświęcim,
– nieodpłatnie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcimia,
– minimum 2 razy w miesiącu, po 2 godziny dziennie w godzinach popołudniowych.
Nieodpłatnego poradnictwa mogą udzielać:
1. W zakresie poradnictwa finansowo-księgowego:
– certyfikowani księgowi, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi,
– absolwenci studiów wyższych o kierunku ekonomicznym,
– osoby posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ustawy o rachunkowości.
2. W zakresie poradnictwa prawnego:
– adwokaci,
– radcowie prawni,
– doradcy podatkowi,
– osoby, które:
a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

W ofercie należy przedstawić szczegółowe zasady organizacji poradnictwa i planowanych działań informacyjnych.
Poradnictwo powinno obejmować sprawy związane z działalnością statutową organizacji w zakresie zadań określonych w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dopuszcza się złożenie oddzielnych ofert dla poradnictwa prawnego i poradnictwa księgowego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2017 r.

 

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2017 rok. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2017 rok.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
– posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
– przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
– nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
– nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.

 

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

 

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2017”.

 

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

 

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł Urząd Miasta Oświęcim może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową o wartości 150% wysokości dotacji.

 

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 poz. 1300). Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

 

Wzory ofert dostępne są:
– na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
– na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
– w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51 (ul. Zaborska 2)
w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 10 (ul. Solskiego 2)

 

b) obowiązkowe załączniki do oferty :
– kopia aktualnego odpisu z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub ewidencji,
w której organizacja jest zarejestrowana – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa
i składania oświadczeń woli. W przypadku braku tej informacji w dokumencie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” najpóźniej na dzień składania oferty); – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– dodatkowo do ofert na zadanie „prowadzenie szkolenia sportowego” oraz „organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci” należy dołączyć:

   listę zawodników zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie kategorii i klasy rozgrywek

   tygodniowy plan zajęć szkoleniowych, który w przypadku zmian w terminach lub miejscu prowadzenia zajęć, należy na bieżąco uaktualniać

c) nieobowiązkowe załączniki do oferty:
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli.

 

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2017 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną,
f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,
g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

3. W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym w ogłoszeniu w części dotyczącej nazwy, rodzaju i terminu realizacji zadania.

 

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2016 r., tzn., że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 8 grudnia 2016 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2017"

 

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 4 i 9: Krystyna Płachta i Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
zadania 5-7: Irena Wojtaszczyk, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 8: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

 

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

 

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niepoprawienie błędów w terminie do 3 dni od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy finansowych środków własnych i/lub udział procentowy finansowych środków innych źródeł został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

 

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej/punkty:

1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 0,1
2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15%                 1
15,01%-30%         2
powyżej 30,01%   3
5. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków -2, -1, 0, 1, 2
7. Maksymalna ilość punktów 15

 

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2017 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

 

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2015 i 2016:

 

2015 r. (w zł)
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 57 763,00
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 160 600,00
3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 6 000,00
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 439 989,00
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 400 820,00
6. Ochrona i promocja zdrowia – 169 013,00 w tym:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 8 843,00
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 140 170,00
-Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną 20 000
7. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 107 911,00
8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 160 737,00

RAZEM: 1 502 833,00

 

2016 r.* (w zł)
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży 58 350,00
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 131 675,00
3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi 0,00
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 450 230,00
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 400 820,00
6. Ochrona i promocja zdrowia 170 016,00 w tym:

-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 8 346,00
-Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych 143 670,00
-Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną 18 000,00

7. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 65 940,00
8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim 161 551,00
9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 000,00

RAZEM: 1 443 582,00

* przekazane na dzień 14.11.2016 r.
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2015 i 2016 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Oświęcim, 17 listopada 2016 r.