18.11.2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XIII/241/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 18 listopada 2019 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań w 2020 roku

I . Warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
a) warunki realizacji zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 35 000 zł, w tym:

1. Ferie zimowe 2020
Celem zadania jest organizacja wypoczynku stacjonarnego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie ferii zimowych tj. w okresie 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 9 lutego 2020 r.

2. Wakacje letnie 2020
Celem zadania jest organizacja wypoczynku stacjonarnego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie wakacji letnich tj. w okresie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

2. Turystyka i krajoznawstwo – 10 000 zł

1. Przygotowanie i organizacja questów turystycznych
Celem zadania jest przygotowanie i organizacja minimum 2 bezpłatnych questów po mieście Oświęcim prezentujących bogactwo przyrodnicze i historyczne miasta. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. W przygotowaniu questów muszą być zaangażowani mieszkańcy miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

2. Przygotowanie i organizacja wyjazdów turystycznych
Celem zadania jest przygotowanie i organizacja wyjazdów turystycznych dla mieszkańców miasta Oświęcim. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 410 000 zł, w tym:

1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mające na celu stworzenie możliwości udziału zawodników-mieszkańców miasta Oświęcim w zorganizowanych zajęciach sportowych, podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego trybu życia, zaangażowanie mieszkańców w sportowe życie miasta, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział w zawodach i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, wskazanie rodzaju współzawodnictwa,
w którym uczestniczą członkowie klubu, kategorii wiekowych. Plan zajęć szkoleniowych należy uwzględnić w harmonogramie realizacji zadania.
Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być realizowane i finansowane przez placówki oświatowe lub inne miejskie jednostki organizacyjne (np. w klasach sportowych).
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w starszych grupach wiekowych lub organizacje pozarządowe posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym gwarantującym możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu. Zadanie musi być prowadzone na terenie miasta i mieć na celu umożliwienie dzieciom z miasta Oświęcim podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, kategorii wiekowych oraz planu zajęć szkoleniowych, który powinien znaleźć się w harmonogramie realizacji zadania.
Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych,
a także integrację mieszkańców poprzez wspólny udział w tych imprezach.
W przypadku, kiedy impreza będzie miała charakter masowy, Oferent jest zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenia na jej organizację. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 79 500 zł, w tym:

1. Przedsięwzięcia kulturalne
Celem realizacji zadania jest organizacja na terenie miasta Oświęcim wydarzeń kulturalnych
m. in. festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów itp. – preferowane będą przedsięwzięcia ogólnodostępne. Przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

2. Wydawnictwa
Celem zadania jest opracowanie wydawnictw w tym m. in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych itp., które powinny być, poprzez poruszaną tematykę, związane z miastem Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim oraz do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

3. Święto Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko
Celem zadania jest zorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych: tj. koncertów wystaw, konferencji, konkursów i innych wydarzeń na terenie Miasta Oświęcim. Preferowane będą przedsięwzięcia ogólnodostępne. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do sierpnia 2020 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 4 500 zł

Celem zadania jest organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 420 000 zł

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Cel zadania: zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego
Adresaci: dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim.
Miejsce realizacji zadania: miasto Oświęcim
Forma realizacji zadania: wsparcie
Warunki realizacji zadania:
Zadanie może realizować podmiot, który:
a) posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim lub Starosty Oświęcimskiego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
b) w przypadku placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej lub specjalistycznej zadanie należy realizować 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie,
c) w przypadku placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej zadanie należy realizować 5 razy w tygodniu, minimum 3 godziny,
d) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
e) w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb,
f) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania,
g) realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką, w tym także wyjazdowych,
h) szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

2. Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Cel zadania: zapewnienie różnych form działań pomocowych, poza terapią, osobom uzależnionym
i ich rodzinom
a) szczegółowy opis realizacji zadania Oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
c) oferent winien zapewnić warunki umożliwiające jego prawidłową realizację,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
e) zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

7. Ochrona i promocja zdrowia – 225 090 zł, w tym:

1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Cel zadania: umożliwienie mieszkańcom Oświęcimia uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach propagujących honorowe krwiodawstwo
a) szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
c) oferent wykonujący zadanie winien zapewnić warunki umożliwiające jego prawidłową realizację,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
Termin: od stycznia do grudnia 2020 r.

2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Cel zadania: zapewnienie osobom niepełnosprawnym działań pomocowych w tym opieki i rehabilitacji
a) szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim, dla mieszkańców Oświęcimia, od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb),
c) oferent powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

3. Realizacja działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych
Cel zadania: zapewnienie mieszkańcom Oświęcimia dostępu do różnych form wsparcia
a) szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
c) oferent powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
Termin: od stycznia do grudnia 2020 r.

4. Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby
Cel zadania: poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych mieszkańcom Oświęcimia
a) szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
c) oferent powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
Termin: od stycznia do grudnia 2020 r.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 51 600 zł

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych
Cel zadania: poprawa dostępu do usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych mieszkańcom Oświęcimia
a) szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie,
b) zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia, poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu zabiegów rehabilitacyjnych,
c) oferent wykonujący zadanie winien posiadać lokal, wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zadania,
d) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
Termin: od stycznia do grudnia 2020 r.

9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 177 000 zł, w tym:

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu – 174 000 zł
Celem zadania jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim. Zadanie winno być realizowane zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oświęcim, określanym corocznie uchwałą Rady Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.),
Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Schroniska na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 0050.192.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.
2. Podmiot realizujący zadanie, zwany w dalszej części Prowadzącym Schronisko pełni funkcję zarządcy obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Jego zadania będą polegały na bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Schroniska, należytym utrzymaniu obiektów w zakresie napraw, a także wykonywaniu remontów wynikających z niewłaściwej eksploatacji i dokonywanych napraw.
3. Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele i święta).
4. Zadanie, o którym mowa powyżej obejmować będzie w szczególności:
1) zakup i przygotowanie karmy dla max. 100 zwierząt (psy, koty) znajdujących się w schronisku,
2) bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
3) bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
4) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym, kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
5) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją,
6) wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
7) prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) prawidłową gospodarkę wodno – ściekową, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskim zwierzętom w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia
10) prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
11) prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
12) wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
13) prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
14) zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim oraz dróg powiatowych – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,
5. Do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Prowadzący Schronisko winien przedkładać Zamawiającemu informację w sprawie ilości zwierząt odebranych od właścicieli oraz poddanych eutanazjom, które zostały przyjęte do Schroniska. Należy uwzględnić również zwierzęta adoptowane
6 Zamawiający winien być informowany telefonicznie na bieżąco o wszystkich kontrolach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przeprowadzanych np. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu.
7. Zamawiający przeprowadza kwartalne kontrole w zakresie funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w obecności Prowadzącego Schronisko.
8 Prowadzący Schronisko zleca wykonywanie kontrolnych przeglądów instalacji elektrycznej oraz okresowej kontroli przewodów kominowych obiektu schroniska.
9. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego oraz zlecanie przeprowadzania przeglądów technicznych.
10. Zamawiający dopuszcza za odrębną zgodą możliwość umieszczania zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Bieruń w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec. Powyższy fakt nie może jednak zakłócać działalności schroniska w odniesieniu do potrzeb Miasta Oświęcim, jak również nie może mieć negatywnego wpływu na wykonywanie przez prowadzącego schronisko zadania publicznego, a przede wszystkim nie może naruszyć interesu Miasta Oświęcim w zakresie finansowania zadania. Liczba zwierząt z terenu Gminy Bieruń winna być dostosowana do aktualnych możliwości schroniska.
Do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Prowadzący Schronisko winien przedkładać Zamawiającemu informację w sprawie ilości zwierząt adoptowanych, odebranych od właścicieli oraz poddanych eutanazjom, które zostały przyjęte do schroniska z Gminy Bieruń.
11. Poza środkami finansowymi przekazanymi w ramach dotacji na wsparcie ww. zadania publicznego, Zamawiający będzie ponosić koszty: ubezpieczenia obiektów Schroniska od ognia i innych zdarzeń losowych; inwestycji oraz remontów (nie stanowiących remontów bieżących i konserwacji) na terenie Schroniska, w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Oświęcim.

2. Opieka nad bezdomnymi kotami – 3 000 zł
Celem zadania jest opieka nad bezdomnymi kotami poprzez: dokarmianie bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów, znajdowanie odpowiednich opiekunów dla nich, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych, współorganizacja imprez (np. Dni Otwarte Schroniska).

10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 200 zł

Celem zadania jest prowadzenie poradnictwa prawnego lub/i prowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych dla organizacji pozarządowych
Zadanie należy realizować:
– w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu, które zostanie nieodpłatnie udostępnione Oferentowi przez Urząd Miasta Oświęcim,
– nieodpłatnie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcimia,
– minimum 2 razy w miesiącu, po 2 godziny dziennie w godzinach popołudniowych.
Nieodpłatnego poradnictwa mogą udzielać:
– adwokaci lub
– radcowie prawni lub
– doradcy podatkowi lub
– osoby, które:
a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
Poradnictwo prawne może być przeprowadzane także w formie warsztatowo-szkoleniowej
i dotyczyć zagadnień prawnych związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
W ofercie należy przedstawić szczegółowe zasady organizacji poradnictwa.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

11. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych – 8 000 zł

W ramach zadania wspierane będą działania, których celem będzie rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców dzielnic Oświęcimia oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw. Zadanie realizowane powinno być w centralnej części miasta Oświęcim gwarantującej dobrą dostępność dla mieszkańców (m. in. bliskość przystanków komunikacji miejskiej, parkingów). W ramach zadania powinno odbyć się minimum 8 otwartych i bezpłatnych spotkań dla mieszkańców Oświęcimia. Przedsięwzięcia przygotowywane w ramach zadania muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2020 r.

Razem 1 423 890 zł

II. Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
• zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
• posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy w ramach świadczeń pobieranych od odbiorców zadania
• dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
• przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
• nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
• nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.2019 poz.869 t.j. z p. zm.).
3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020”.
4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie
z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.
5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane
z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.
6. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego.
W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy składając stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem i aktualizacją oferty. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta
Od dnia 2 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057). Warunkiem przystąpienia
do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania, opracowanej na podstawie obowiązującego wzoru.
Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

Wzory ofert dostępne są:
• na stronie internetowej www.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
• w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51 (ul. Zaborska 2).

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
– aktualny statut organizacji pozarządowej lub jeśli Oferent go nie posiada, należy dołączyć inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności statutowej w obszarze, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne. Dokument winien być potwierdzony na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem”
i opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2020 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną,
f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,
g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia.

3. Złożenie oferty
Oferty należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r., tzn., że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 9 grudnia 2019 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną (przez pocztę e-mail), nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być oznaczona:
• nazwą organizacji lub pieczęcią
• dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2020″

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Zadania 1-5 i 10-11 Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51
Zadania 6-8 Iwona Szczerbic, Irena Wojtaszczyk tel. 33 842 93 10
Zadanie 9 Agata Jezior tel. 33 842 91 23

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty.
Oferty złożone po terminie i na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych
na etapie oceny braków merytorycznych i błędów rachunkowych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz
z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja Oceniająca może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji.

Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niezłożenie aktualizacji oferty lub złożenie jej po upływie 14 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta. Złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych, zawierającej błędy formalne i rachunkowe, może spowodować odrzucenie oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty.
Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 0,1 pkt
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0,1,2,3 pkt
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne 0,1,2,3 pkt
4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
1 pkt – do 15%
2 pkt – 15,01%-30%
3 pkt – powyżej 30,01%
5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0,1,2,3 pkt
6. Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków -2, -1, 0, 1, 2 pkt
7. Maksymalna ilość punktów 15

Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2020 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.oswiecim.pl
c) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację
w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2018 i 2019:

1. Tryb konkursowy
a) Rok 2018
Rodzaj zadania, kwota
Wypoczynek dzieci i młodzieży 33 000 zł
Turystyka i krajoznawstwo 0 zł
Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 501 100 zł
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 69 810 zł
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 4 500 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 445 820 zł
Ochrona i promocja zdrowia 221 970 zł
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 66 600 zł
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 163 190 zł
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 000 zł
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 030 zł
RAZEM 1 519 020 zł

b) Rok 2019
Rodzaj zadania, kwota
Wypoczynek dzieci i młodzieży 25 000 zł
Turystyka i krajoznawstwo 59 500 zł
Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 504 500 zł
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 77 000 zł
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 4 500 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 368 100 zł
Ochrona i promocja zdrowia 225 090 zł
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 49 480 zł
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 177 000 zł
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 500 zł
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 200 zł
RAZEM 1 503 870zł

2. Tryb pozakonkursowy
a) Rok 2018
Rodzaj zadania, kwota
Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 12 450 zł
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10 000 zł
RAZEM 22 450 zł

b) Rok 2019
Rodzaj zadania, kwota
Wypoczynek dzieci i młodzieży 4 080 zł
Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 16 500 zł
Ochrona i promocja zdrowia 10 000 zł
RAZEM 30 580 zł
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2019 i 2018 są dostępne na stronie internetowej www.oswiecim.pl.

Oświęcim, 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2020 r. – do pobrania

Oferta konkursowa – do pobrania

Sprawozdanie z realizacji zadania – do pobrania