21.11.2018

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałRady Miasta Oświęcim Nr LV/1050/18 z dnia
24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019.

Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 21 listopada 2018 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Nr 

Nazwa, warunki i termin realizacji zadania

Kwota w zł

1

Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

45 000

 

1. Ferie zimowe 2019

Organizacja wypoczynku stacjonarnego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego
w okresie ferii zimowych; osoby bezpo
średnio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie ferii zimowych tj. w okresie od 12 do 27 stycznia 2019 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od 1 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

2. Wakacje letnie 2019

Organizacja wypoczynku stacjonarnego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego
w okresie
wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie wakacji letnich tj. w okresie od 22 czerwca do 1 września 2019 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od 1 stycznia do 1 września 2019 r.

 

2

Turystyka i krajoznawstwo

12 673

 

1. Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim

Zadanie powinno być ogólnodostępne w liczbie minimum 3 spacerów trwających minimum 90 minut każdy. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Zorganizowanie kursu przewodników miejskich po Oświęcimiu

Program kursu musi obejmować szkolenie teoretyczne i praktyczne w ilości nie mniejszej niż 60 godzin wykładowych oraz 15 godzin pracy w terenie w zakresie nabycia niezbędnej wiedzy
i umiejętności do wykonywania pracy przewodnika miejskiego w Oświęcimiu.

W kursie uczestniczyć może grupa nie większa niż 20 osób.

Program kursu powinien obejmować zagadnienia z zakresu:

– wiedzy ogólnej (np. historia, geografia, kultura i sztuka),

– wiedzy historycznej dotyczącej miasta i jego zabytków oraz atrakcji turystycznych (zajęcia wykładowe powinny być prowadzone przez przedstawicieli zarządców tych zabytków czy atrakcji),

– wiedzy ogólnej dotyczącej regionu i jego atrakcji turystycznych,

– nabycia umiejętności przewodnickich, takich jak budowa i przekaz wypowiedzi czy metodyka pracy.

Na zakończenie kursu musi zostać przeprowadzony egzamin z udziałem przedstawiciela Urzędu Miasta Oświęcim. Potwierdzeniem zdania egzaminu i zdobycia uprawnień będzie wydane zaświadczenie zgodnie z §18 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz legitymacji przewodnika.

Organizator kursu powinien:

– posiadać uprawnienie do organizacji kursu zgodnie z przepisami szczegółowymi,

– być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

– posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu turystyki,

– dysponować bazą lokalową do przeprowadzenia rekrutacji uczestników,

– zapewnić fachową kadrę (np. poprzez uzgodnienie z podmiotami zewnętrznymi) do przeprowadzenia kursu.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie lub w załączeniu do oferty programu i opis organizacyjny kursu. Jeśli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników to powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od 1 lutego do 31 maja 2019 r.

 

3

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

510 000

 

1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mającego na celu stworzenie możliwości udziału zawodników z miasta Oświęcim w zorganizowanych zajęciach sportowych, podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego trybu życia, zaangażowanie mieszkańców w sportowe życie miasta, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział w zawodach i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu, kategorii wiekowych. Plan zajęć szkoleniowych należy uwzględnić w harmonogramie realizacji zadania.

Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być realizowane i finansowane przez placówki oświatowe lub inne miejskie jednostki organizacyjne (np. w klasach sportowych).

Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w starszych grupach wiekowych lub organizacje pozarządowe posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym gwarantującym możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu. Zadanie musi być prowadzone na terenie miasta i mieć na celu umożliwienie dzieciom z miasta Oświęcim podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.

Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, kategorii wiekowych oraz planu zajęć szkoleniowych, który powinien znaleźć się w harmonogramie realizacji zadania.

Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w dużych wydarzeniach sportowych, a także integrację mieszkańców poprzez wspólny udział w tych imprezach.

Oferent jest zobowiązany przedstawić informację czy impreza jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870). Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

4

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

77 000

 

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w tym m.in.: festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Opracowanie wydawnictw w tym m. in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych opracowania powinny być, poprzez poruszaną tematykę, związane z miastem Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko przedsięwzięcia kulturalne: tj. koncerty, wystawy, konferencje, konkursy i inne wydarzenia powinny zostać zorganizowane na terenie Miasta Oświęcim, być ogólnodostępne. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do sierpnia 2019 r.

 

5

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4 500

 

Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast
z mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spe
łniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

6

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

433 300

 

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych

Cel zadania:

wspieranie rodziców i opiekunów w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży,

zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego,

rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia.

Adresaci:

dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim.

Miejsce realizacji zadania:

miasto Oświęcim

Forma realizacji zadania:

wsparcie

Warunki realizacji zadania:

Zadanie może realizować podmiot, który:

a) posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim lub Starosty Oświęcimskiego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

b) w przypadku placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej lub specjalistycznej zadanie należy realizować 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie, ,

c) w przypadku placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej zadanie należy realizować 5 razy w tygodniu, minimum 3 godziny,

d) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 201
8 r. poz. 998 z p. zm.),

e) uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb,

f) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

g) realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką, w tym także wyjazdowych,

h) szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Zapewnienie różnych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny z terenu miasta Oświęcim.

Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.

Podmiot wykonujący zadanie winien zapewnić warunki umożliwiające jego prawidłową realizację.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

7

Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

225 090

 

1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

Zadanie należy realizować:

-na terenie miasta Oświęcim,

-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,

Podmiot wykonujący zadanie winien zapewnić warunki umożliwiające jego prawidłową realizację.

Termin: od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych

Zadanie należy realizować:

-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,

-od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni
i godzin można dostosować do lokalnych potrzeb).

Podmiot wykonujący zadanie winien zapewnić warunki umożliwiające jego prawidłową realizację.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

3. Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną

Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia.

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal przystosowany
do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

8

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym:

66 600

 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu

Zadanie należy realizować:

-na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,

-poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu zabiegów rehabilitacyjnych,

Podmiot wykonujący zadanie winien posiadać lokal, wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zadania.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

9

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

177 000

 

I. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim

1. Zadanie winno być realizowane zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oświęcim, określanym corocznie uchwałą Rady Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.),

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Schroniska na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 0050.192.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

2. Podmiot realizujący zadanie, zwany w dalszej części Prowadzącym Schronisko pełni funkcję zarządcy obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Jego zadania będą polegały na bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Schroniska, należytym utrzymaniu obiektów
w zakresie napraw, a także wykonywaniu remontów wynikających z niewłaściwej konserwacji
i dokonywanych napraw.

3. Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele i święta).

4. Zadanie, o którym mowa powyżej obejmować będzie w szczególności:

1) zakup i przygotowanie karmy dla około 100 zwierząt (psy, koty) znajdujących się w schronisku,

2) bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,

3) bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,

4) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym, kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,

5) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją,

6) wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,

7) prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) prawidłową gospodarkę wodno – ściekową, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskim zwierzętom w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia

10) prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,
11) prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,

12) wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,

13) prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,

14) zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,

5. Prowadzący Schronisko do dnia 10 każdego miesiąca winien przedkładać Zamawiającemu informację w sprawie ilości zwierząt adoptowanych, odebranych od właścicieli oraz poddanych eutanazjom, które zostały przyjęte do Schroniska.

6 Zamawiający winien być informowany na bieżąco o wszystkich kontrolach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przeprowadzanych np. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu.

7. Zamawiający przeprowadza kwartalne kontrole w zakresie funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w obecności Prowadzącego Schronisko.

8 Prowadzący Schronisko zleca wykonywanie kontrolnych przeglądów instalacji elektrycznej oraz okresowej kontroli przewodów kominowych obiektu schroniska. Kopie protokołów z przeglądów należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do 14. dni od daty ich przeprowadzenia,

9. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego oraz zlecanie przeprowadzania przeglądów technicznych.

10. Zamawiający dopuszcza za odrębną zgodą możliwość umieszczania zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Bieruń w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec. Powyższy fakt nie może jednak zakłócać działalności schroniska w odniesieniu do potrzeb Miasta Oświęcim, jak również nie może mieć negatywnego wpływu na wykonywanie przez prowadzącego schronisko zadania publicznego, a przede wszystkim nie może naruszyć interesu Miasta Oświęcim w zakresie finansowania zadania. Liczba zwierząt z terenu Gminy Bieruń winna być dostosowana do aktualnych możliwości schroniska.

Prowadzący schronisko do dnia 10 każdego miesiąca winien przedkładać Zamawiającemu informację w sprawie ilości zwierząt adoptowanych, odebranych od właścicieli oraz poddanych eutanazjom, które zostały przyjęte do schroniska z Gminy Bieruń.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrażenia zgody na zorganizowanie w rejonie ul. Kamieniec dużej imprezy plenerowej, w związku z czym Prowadzący Schronisko zobowiązany będzie do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez okres do 14 dni, poprzez przewiezienie ich w inne bezpieczne miejsce lub miejsca (tymczasowe domy opieki dla zwierząt itp.).

12. Poza środkami finansowymi przekazanym w ramach dotacji na wsparcie ww. zadania publicznego, Zamawiający będzie ponosić koszty: ubezpieczenia obiektów Schroniska od ognia i innych zdarzeń losowych; inwestycji oraz remontów (nie stanowiących remontów bieżących i konserwacji) na terenie Schroniska, w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Oświęcim.

Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia 2019 r.

II. Opieka nad bezdomnymi kotami

Zadanie należy realizować poprzez dokarmianie bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych, współorganizacja imprez (np. Dni Otwarte Schroniska).

Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia 2019 r.

174 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

10

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 200

 

Poradnictwo prawne lub prowadzenie zajęć warsztatowo-szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Zadanie należy realizować:

w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu, które zostanie nieodpłatnie udostępnione oferentom przez Urząd Miasta Oświęcim,

nieodpłatnie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Oświęcimia,

– minimum 2 razy w miesiącu, po 2 godziny dziennie w godzinach popołudniowych.

Nieodpłatnego poradnictwa mogą udzielać:

adwokaci lub

– radcowie prawni lub

– doradcy podatkowi lub

– osoby, które:

a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Poradnictwo prawne może być przeprowadzane także w formie warsztatowo-szkoleniowej
i dotyczyć zagadnień prawnych związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

W ofercie należy przedstawić szczegółowe zasady organizacji poradnictwa i planowanych działań informacyjnych.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

11

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

10 500

 

W ramach zadania wspierane będą działania, których celem będzie rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców dzielnic Oświęcimia oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw. Zadanie realizowane powinno być w centralnej części miasta Oświęcim gwarantującej dobrą dostępność dla mieszkańców (m. in. bliskość przystanków komunikacji miejskiej, parkingów). W ramach zadania powinno odbyć się minimum 10 otwartych i bezpłatnych spotkań dla mieszkańców Oświęcimia. Przedsięwzięcia przygotowywane w ramach zadania muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2019 r.

 

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w projekcie budżetu miasta Oświęcim na 2019 rok. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę Miasta Oświęcim budżetu miasta Oświęcim na 2019 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,

 • posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,

 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,

 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,

 • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

 • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 201
9”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100 000 zł i powyżej 100 000 zł Urząd Miasta Oświęcim może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową o wartości 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania, opracowanej
na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań
(Dz. U. 2018 poz. 2057). Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

Uwaga!

 • w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:

 • na stronie internetowej www.oswiecim.pl Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 • w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51 (ul. Zaborska 2)

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 10 (ul. Solskiego 2)

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2019 r.:

a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,

c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),

d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)

e) wydatki na działalność polityczną i religijną,

f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,

g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

3. W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym w ogłoszeniu w części dotyczącej nazwy, rodzaju i terminu realizacji zadania.

3. Złożenie oferty

Oferty należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r., tzn., że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 12 grudnia 2018 r.

Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Każde zadanie winno być opisane na osobnym druku ofertowym. W przypadku składania większej ilości ofert, organizacja może złożyć je w jednej kopercie.

Koperta powinna być oznaczona:

 • nazwą organizacji lub pieczęcią

 • dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2019″

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:

zadania 1- 510-11: Krystyna Płachta i Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,

zadania 6-8: Irena Wojtaszczyk, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,

zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:

– terminowość i formę złożenia oferty,

– zgodność wymaganych podpisów,

– kompletność, poprawność i zgodność oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.

Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych
na etapie oceny braków merytorycznych i błędów rachunkowych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty.
Protokoły ze spotkań komisji wraz
z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta.

Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.

W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowaofertę, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych, zawierającej błędy formalne i rachunkowe, może spowodować odrzucenie oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy finansowych środków własnych i/lub udział procentowy finansowych środków innych źródeł został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

Lp.

Nazwa kryterium

punkty

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

0,1

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania

0,1,2,3

3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne

0,1,2,3

4.

Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

1 – do 15%

2 – 15,01%-30%

3 – powyżej 30,01%

5.

Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0,1,2,3

6.

Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

-2, -1, 0, 1, 2

7.

Maksymalna ilość punktów

15

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.

Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2019 r.

Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,

b) na stronie internetowej www.oswiecim.pl – Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.

Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie.
Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do
Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2017
i 2018:

1. Tryb konkursowy

a)

Lp.

Rodzaj zadania

2017 r. (w zł)

1

Wypoczynek dzieci i młodzieży

57 650

2

Turystyka i krajoznawstwo

0

3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

73 900

4

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi,

4 500

5

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

474 810

6

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

380 820

7

Ochrona i promocja zdrowia

220 866

8

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

66 270

9

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

162 369

10

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 000

 

RAZEM:

1 444 185

b)

Lp.

Rodzaj zadania

2018 r. *(w zł)

1

Wypoczynek dzieci i młodzieży

33 000

2

Turystyka i krajoznawstwo

0

3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

69 810

4

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi,

4 500

5

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

501 100

6

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

445 820

7

Ochrona i promocja zdrowia w tym:

221 970

8

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

66 600

9

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

163 190

10

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 000

11

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

10 000

 

RAZEM:

1 518 990

* przekazane na dzień 19.11.2018 r.

2. Tryb pozakonkursowy

a)

Lp.

Rodzaj zadania

2017 r. (w zł)

1

Turystyka i krajoznawstwo

850

2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

16 500

 

RAZEM:

17 350

b)

Lp.

Rodzaj zadania

2018* r. (w zł)

1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

12 450

2

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

10 000

 

RAZEM:

22 450

* przekazane na dzień 19.11.2018 r.

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2017 i 2018 są dostępne na stronie internetowej www.oswiecim.pl.

Oświęcim, 21 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty realizacji zadania

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu

Aktualizacja merytoryczno-finansowa oferty

Sprawozdanie z realizacji zdania