06.04.2022

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek dzieci i młodzieży w 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022 Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 6 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w 2022 roku

I. Cele, rezultaty, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wypoczynek dzieci i młodzieży – „Wakacje letnie 2022”
Celem zadania jest organizacja stacjonarnego i wyjazdowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Oświęcimia; zajęcia mogą być prowadzone w formie półkolonii, spotkań/imprez rekreacyjnych zapewniających ciekawe spędzanie wolnego czasu, itp., organizacji kolonii, obozów, wycieczek oraz innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a organizator wypoczynku jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Oświęcimiu. Wypoczynek winien być przeprowadzony w czasie wakacji letnich tj. w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania w ramach wypoczynku stacjonarnego, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Celem zadania jest organizacja wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.
Rezultatami zadań będą:
1.1 Organizacja określonej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
1.2 Stworzenie mieszkańcom Oświęcimia – dzieciom i młodzieży, możliwości wzięcia udziału w wypoczynku oraz w ciekawych przedsięwzięciach podczas wakacji,
1.3 Ilość osób, które wezmą udział w wypoczynku
1.4 Organizacja różnego rodzaju zajęć podczas wakacji.
Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.
Termin realizacji:  od 15 maja do 31 sierpnia  2022 r.
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 25 000 zł

II Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:
II.1 Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
1.1 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
1.2 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
1.3 posiadają własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 1 zł dysponują
i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
1.4 przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
1.5 nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
1.6 nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.
II.2 Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
II.3 Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”.
II.4 Zleceniobiorca może wykazać inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania od daty 15 maja 2022 r., o ile okres ten zawiera się w terminie realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego. Środki z dotacji mogą być rozliczane od dnia podpisania umowy.
II.5 Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
II.6 Dopuszcza się dowolne dokonywanie zmian w poszczególnych pozycjach kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy.
Wniosek wraz z uzasadnieniem zmian należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim oraz wprowadzić na https://witkac.pl, a  aktualizację oferty należy przesłać poprzez generator wniosków na https://witkac.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.
II.7 Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zadania bez konieczności podpisania stosownego aneksu do umowy, o ile termin ten mieści się w okresie od 15 maja 2022 r. do 31 sierpnia br., a zmiana została zgłoszona za pośrednictwem generatora wniosków https://witkac.pl

III Termin i sposób składania ofert:
III.1 Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania poprzez generator wniosków na stornie internetowej https://witkac.pl oraz dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub elektronicznej na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
– wypis z ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu i wskazujący osoby upoważnione do jego reprezentowania, jeśli Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
– pełnomocnictwo/upoważnienie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS lub innej ewidencji
III.2 Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2022 r.:
2.1 budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
2.2 pokrywanie deficytu działalności organizacji,
2.3 wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
2.4 wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
2.5 wydatki na działalność polityczną i religijną,
2.6 wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania.
W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym w dziale I ogłoszenia
III.3 Złożenie oferty
Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie https://witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 15:30.  W tym samym terminie należy również złożyć „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowane w generatorze wniosków na stronie https://witkac.pl. Podpisane „Potwierdzenie złożenia oferty” należy składać osobiście do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 15:30 do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Oświęcim na ul. Zaborskiej 2 lub elektronicznie na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl Potwierdzenia muszą być opatrzone pieczątką organizacji i odpowiednimi podpisami osób upoważnionych.
Oferty złożone w inny sposób oraz te z niezachowanymi terminami złożenia, zostaną odrzucone.
III.4 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim Kinga Banda, Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51

IV Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
IV.1 Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. Ocena formalna obejmuje:
1.1 kompletność złożenia oferty (oferta wraz z wymaganymi załącznikami),
1.2 terminowość złożenia oferty,
1.3 zgodność wymaganych podpisów osób upoważnionych
Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.
IV.2 Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych na etapie oceny braków merytorycznych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja konkursowa może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji. Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie Komisji nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online.
Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
2.1 Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0, 1 pkt
2.2 Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0-3 pkt
2.3 Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0-3 pkt
2.4 Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania –
       1 pkt – do 15%   
       2 pkt – 15,01%-30%   
       3 pkt – powyżej 30 %   
2.5 Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0-3 pkt
2.6 Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: -2,-1, 0, 1, 2 pkt
Suma punktów: 15
Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, Oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia poprzez generator wniosków https://witkac.pl zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.
Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną odblokowując jednocześnie ofertę w  generatorze wniosków. Złożenie aktualizacji oferty odbywa się poprzez poprawienie jej treści w generatorze i ponowne zatwierdzenie przez osoby upoważnione ze strony Oferenta.
Uwaga:
– niezłożenie aktualizacji oferty w terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta.
– złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych może spowodować odrzucenie oferty.
Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę oceny kryteriów wyboru oferty.
Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2022 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
– na stronie internetowej https://oswiecim.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub elektronicznie. Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

V Informacja  o  zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2020 i 2021
Tryb konkursowy – Wypoczynek dzieci i młodzieży
2020 r.: 29 000,00 zł
2021 r.: 8 500 zł
Tryb pozakonkursowy – Wypoczynek dzieci i młodzieży
2020 r.: 0,00 zł
2021 r.: 0,00 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2020 i 2021 są dostępne na stronie internetowej https://oswiecim.pl.

Ogłoszenie konkursu w BIP – zobacz