24.02.2021

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w zakresie kultury oraz rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021 Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 24 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach:
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych” w 2021 roku

I. Cele, rezultaty, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1) Przedsięwzięcia kulturalne
Organizacja na terenie miasta Oświęcim imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych m. in. wystaw, warsztatów, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów itp. – przedsięwzięcia winny być ogólnodostępne w miejscu i czasie realizacji zadania, przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego. Zmiana sposobu wykonania zadania na wykonanie zdalne/on line lub na platformie internetowej służącej do organizacji spotkań on line, nie jest dozwolona. W takim przypadku Oferent będzie miał obowiązek zwrotu dotacji a Miasto Oświęcim rozwiąże z nim umowę.

2) Opracowanie wydawnictw w tym m. in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych itp., które powinny być, poprzez poruszaną tematykę, związane z miastem Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim oraz do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.

2. Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
1) W ramach zadania wspierane będą działania, których celem będzie rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców dzielnic Oświęcimia oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw. Przedsięwzięcia w ramach zadania winny być bezpłatne oraz przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Jeśli niemożliwym będzie przeprowadzenie przedsięwzięć stacjonarnie, oferent musi zapewnić ich przeprowadzenie w formie zdalnej, przy pomocy odpowiednich narzędzi.

Zadanie 1.1: Celem jest udział mieszkańców miasta Oświęcim w zorganizowanych przedsięwzięciach kulturalnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla oświęcimian
Zadanie 1.2: Celem zadania jest upowszechnienie i propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz innych odbiorców, historii Oświęcimia, zapoznanie ich z dorobkiem artystów związanych z miastem Oświęcim lub mieszkających w mieście Oświęcim
Zadanie 2.1: Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców miasta, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz powstanie nowych inicjatyw i przedsięwzięć, w których mogą oni brać udział

Rezultatami zadań będą:
1) Organizacja określonej liczby przedsięwzięć dla mieszkańców miasta,
2) Stworzenie mieszkańcom możliwości wzięcia udziału w ciekawych przedsięwzięciach w mieście Oświęcim
3) Powstanie wydawnictw o tematyce związanej z miastem Oświęcim,
4) Stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy o mieście wśród mieszkańców
5) Stworzenie inicjatyw aktywizujących mieszkańców Oświęcimia

Rezultaty muszą być policzalne i możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie udokumentowane w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Termin realizacji:  od 1 kwietnia do 31 grudnia  2021 r.

Kwota przeznaczona na realizację zadań:
a) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 76 000 zł
b) Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych 6 000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:
1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
3) posiadają własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 1 zł dysponują
i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
4) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
5) nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
6) nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r.

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia podpisania umowy, o ile okres ten zawiera się w terminie realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

6. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie zmian w poszczególnych pozycjach kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy.
Wniosek wraz z uzasadnieniem zmian należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim oraz wprowadzić na https://witkac.pl, a  aktualizację oferty należy przesłać poprzez generator wniosków na https://witkac.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

8. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zadania bez konieczności podpisania stosownego aneksu do umowy, o ile termin ten mieści się w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2021 r., a zmiana została zgłoszona za pośrednictwem generatora wniosków https://witkac.pl

III. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania poprzez generator wniosków na stornie internetowej https://witkac.pl oraz dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub elektronicznej na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
– wypis z ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu i wskazujący osoby upoważnione do jego reprezentowania, jeśli Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2021 r.:
1) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
2) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
3) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
4) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
5) wydatki na działalność polityczną i religijną,
6) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania.
W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia

3. Złożenie oferty
Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie https://witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 15:30.  W tym samym terminie należy również złożyć „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowane w generatorze wniosków na stronie https://witkac.pl. Podpisane „Potwierdzenie złożenia oferty” należy składać osobiście do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 15:30 do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Oświęcim na ul. Zaborskiej 2 lub elektronicznie na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl Potwierdzenia muszą być opatrzone pieczątką organizacji i odpowiednimi podpisami osób upoważnionych.
Oferty złożone w inny sposób oraz te z niezachowanymi terminami złożenia, zostaną odrzucone.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Marek Tarnowski tel. 33 842 91 50, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. Ocena formalna obejmuje:
1) kompletność złożenia oferty (oferta wraz z wymaganymi załącznikami),
2) terminowość złożenia oferty,
3) zgodność wymaganych podpisów osób upoważnionych
Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych na etapie oceny braków merytorycznych nie będzie można uzupełniać
i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja konkursowa może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji. Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie Komisji nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0, 1 pkt
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0-3 pkt
3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0-3 pkt
4) Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania –
       1 pkt – do 15%   
       2 pkt – 15,01%-30%   
       3 pkt – powyżej 30 %   
5) Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0-3 pkt
6) Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: -2,-1, 0, 1, 2 pkt
Suma punktów: 15

Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, Oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia poprzez generator wniosków https://witkac.pl zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.

Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną odblokowując jednocześnie ofertę w  generatorze wniosków. Złożenie aktualizacji oferty odbywa się poprzez poprawienie jej treści w generatorze i ponowne zatwierdzenie przez osoby upoważnione ze strony Oferenta.
Uwaga:
– niezłożenie aktualizacji oferty w terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta.
– złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych może spowodować odrzuceniem oferty.
Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę oceny kryteriów wyboru oferty.
Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2021 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
– na stronie internetowej https://oswiecim.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

V. Informacja  o  zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2020 i 2021
Tryb konkursowy – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2020 r.: 79 500 zł
2021 r.:0 zł
Tryb pozakonkursowy – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2020 r.: 0 zł
2021 r.: 0 zł
Tryb konkursowy – Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
2020 r.: 8 000 zł
2021 r.: 0 zł
Tryb pozakonkursowy – Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
2020 r.: 0 zł
2021 r.: 0 zł
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2020 i 2021 są dostępne na stronie internetowej https://oswiecim.pl.

Ogłoszenie Konkursu dot. kultury i rozwoju wspólnot lokalnych