05.06.2013

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 czerwca 2013 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2013 r. 
 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 czerwca 2013 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2013 r. 
 

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
 

Przedmiotem konkursu jest promocja Miasta Oświęcim w zimowej dyscyplinie olimpijskiej poprzez prowadzone szkolenie sportowe, uzyskiwane wyniki, udział w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, organizację imprez sportowych.
Promocja obejmować powinna w szczególności:
– przekazywanie jak największej liczbie odbiorców informacji o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu Miasta,
– umieszczenie w widocznym miejscu baneru promocyjnego z logo Miasta Oświęcim udostępnionego -przez Urząd Miasta Oświęcim,
– informowanie w wypowiedziach publicznych o współudziale finansowym Miasta Oświęcim,
– wywieszenie w miejscu realizacji zadania tabliczki z informacją o współudziale finansowym Miasta Oświęcim, zawierającej logo Miasta Oświęcim oraz treść; ”Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim”,
– umieszczenie informacji, zawierającej logo Miasta Oświęcim oraz treść:” Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim”, gdy realizacji zadania towarzyszą druki promocyjne (zaproszenia, plakaty, foldery, broszury, itp.). Zasada obowiązuje również w przypadku zamieszczenia informacji na stronie internetowej Dotowanego.

Kwota wsparcia: 235.000 zł
Termin realizacji zadania: 15.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Zasady, kryteria i tryb przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które:
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Oświęcim,
– nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
– zapewnią udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w wysokości minimum 20% kosztów.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość przedsięwzięcia,
b) korzyści dla społeczności lokalnej,
c) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia (oddziaływanie promocyjne zadania),
d) kalkulacja kosztów z uwzględnieniem wkładu własnego i środków pozyskanych z innych źródeł,
e) ocena współpracy z samorządem, w tym terminowość i prawidłowość wcześniejszych rozliczeń.

4. Z oferentami, których oferty otrzymają wsparcie finansowe zostanie zawarta umowa określająca: a) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, b) wysokość dotacji i tryb płatności,
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2013 r.,
d) tryb kontroli wykonywania zadania,
e) termin i sposób rozliczenia dotacji,
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

5.W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej.

6.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):

– aktualny statut organizacji
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (wypis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
– inne dokumenty ważne ze względu na realizację zadania w tym w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji :
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2013 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.
f) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania przekraczające próg 2% dotacji udzielonej na zadanie.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2013 r. do godziny 15.00.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2013"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,

IV. Tryb wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników Wydziału Prmocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert
w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
Protokół ze spotkania komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiony protokół lub wnosi do niego uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach, bez możliwości zwiększenia dotacji na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta na 14 dni przed wystąpieniem zmian.