16.03.2015

Owieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania postanowienia WI-IX.7820.1.51.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 06 marca 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.51.2014 o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 15 kwietnia 2015 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 klasy technicznej G od odc. ref. 010 km 1+146.78 do km 1+291.65 z drogami gminnymi: istniejącą (ul. Kamieniec) klasy technicznej L oraz  projektowaną (przedłużenie ul. Batorego) klasy technicznej Z na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach zadania, pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”. Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: (012) 39 21 655.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.