05.04.2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 1530sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

  3. Analiza Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2021 roku.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.