18.03.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 15:40 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
    1.  
  2. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021 r.
  3. Informacja o realizacji w 2021 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Rodziny”.
  4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.