06.10.2020

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków w ramach pożyczki płynnościowej POIR.

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 08.10.2020 r. od godziny 8:00. Nabór będzie trwał co najmniej 3 pełne dni robocze do dnia 12.10.2020 do godz. 16.00

Pożyczka płynnościowa POIR  udzielana jest przez Pośrednika Finansowego (PF)  – Konsorcjum 4 podmiotów:

 • Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Lidera Konsorcjum
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Partnera Konsorcjum
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum
 • Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA – Partnera Konsorcjum

Pośrednik Finansowy  w dniu 01 października 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka Płynnościowa POIR

 • Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  – dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  – 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo
  – jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł
 • Okres spłaty:  do 72 miesięcy.
 • Karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Brak innych opłat i prowizji.
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19.
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.:
  – wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  – zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  – spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  – zatowarowanie, półprodukty itp.,
  – inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
  – bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.

Przyjmuje się dwie możliwości składania Wniosków Pożyczkowych:

Osobiście w siedzibach poszczególnych Konsorcjantów

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR):
  – Rabka– Zdrój, ul. Orkana 20 F/1  – siedziba główna
  – Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105 – oddział terenowy
  – Tarnów, ul. Paderewskiego 6 – oddział terenowy
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej (SSCPiR) – Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CBMZ)- Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna (ARMZ)– Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków, zamieszczonego na stronach internetowych poszczególnych Konsorcjantów.

 • FRRR – frrr.pl
 • CBMZ – cbmz.pl
 • ARMZ – armz.pl
 • SSCPiR – funudszemalopolska.pl

UWAGA!

Przedsiębiorca składając wnioski osobiście może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie jego przedsiębiorstw.
Osoba składająca wnioski w imieniu przedsiębiorcy może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie przedsiębiorstw jednego przedsiębiorcy.

Zarówno wnioski,  jak i pozostałe załączniki powinny być przygotowane za pomocą edytorów tekstów i przedłożone jako wydruki komputerowe. Dokumenty wypełnione pismem odręcznym nie zostaną poddane ocenie!

logo Funduszy Europejskich, flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej