04.07.2016

Prezetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zatorskiej

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej składającej się z działek: dz. 510/16 pow.304m2, dz. 510/17 pow.149m2, dz. 510/18 pow.217m2, dz. 510/19 pow.28m2, dz. 289/192 pow.58m2 KR1E/00044758/2, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Stare Stawy, dla których księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej składającej się z działek: dz. 510/16 pow.304m2, dz. 510/17 pow.149m2, dz. 510/18 pow.217m2, dz. 510/19 pow.28m2, dz. 289/192 pow.58m2 KR1E/00044758/2, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Stare Stawy, dla których księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 

Działki tworzą zwarty kompleks o kształcie wąskiego wydłużonego pas gruntu wzdłuż drogi – ul. Zatorskiej. Działki z uwagi na swoją konfigurację i kształt, nie nadają się do zabudowy. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren nie uzbrojony. Uzbrojenie na działkach sąsiednich.  
Działka 289/192 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej, uchwalonym uchwałą nr LXVII/745/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26.05.2010 r. znajduje się w jednostce UC z przeznaczeniem pod tereny obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
Działki 510/16, 510/17, 510/18, 510/19 znajdują się w terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwała nr XLIII/798/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia z dnia 30.10.2013 r. teren ten znajduje się w strefie A3w obszarze UU – ważniejszych zespołów usługowych.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200.000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 31 maja 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 7 września 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr18, tel.33 8429 218.