11.02.2021

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że zakończono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026

Na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z treścią § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5109), Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że zakończono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026, które trwały od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 1 lutego 2021 r. i zostały przeprowadzone w formie pisemnego (w tym elektronicznego) zbierania uwag oraz zbierania uwag bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ponadto, zapewniono możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami Ośrodka, których dane kontaktowe zostały zawarte w ogłoszeniu o prowadzeniu przedmiotowych konsultacji społecznych.

W ramach ww. konsultacji wpłynęła jedna uwaga dotycząca modyfikacji listy podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów strategicznych. W konsekwencji:

  • z celu strategicznego nr 4 Zwiększenie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowego stylu życia usunięto jako realizatora Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  • w ramach celu strategicznego nr 5 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznegomieście oraz celu strategicznego nr 6 Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego zamiast Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisano jako jednego z realizatorów Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim.