17.03.2015

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia
29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 marca 2015 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/1104/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia
29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 17 marca 2015 r. II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
Cel zadania:
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim posiadającymi zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim na ich prowadzenie.
Adresaci:
dzieci i młodzież z terenu miasta Oświęcim, pochodzący w szczególności z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia:
a) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, która zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
b) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Warunki realizacji zadania:
a) zadanie należy realizować w placówce wsparcia dziennego na terenie miasta Oświęcim, 5 razy w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni i godzin, może być dostosowana do lokalnych potrzeb)
b) placówka oraz pracująca w niej kadra muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 135 z p. zm.),
c) placówka zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki (regulamin organizacyjny placówki należy dołączyć do oferty)
d) nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
Termin realizacji: od kwietnia do grudnia 2015 r.

Kwota: 70.000,00

2.Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Zadanie należy realizować:
-na terenie miasta Oświęcim,
-dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę i lokal zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od kwietnia do grudnia 2015 r.
Kwota: 9.000,00

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w budżecie miasta Oświęcim na 2015 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące
do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
na rok 2015”.

4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej 100.000 zł, Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dotacji.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl,
w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim tut. Urzędu.

Załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz zawierać informację o osobach upoważnionych do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w przypadku braku tej informacji w wypisie, organizacja zobowiązana jest przedstawić aktualny statut  (kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za „zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy;

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2015 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.
3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r., tzn. że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do Urzędu Miasta najdalej w dniu 7 kwietnia 2015 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2015"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany
do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Niepoprawienie błędów w terminie do 3 dni od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
Lp.
Nazwa kryterium
punkty
1.
Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
0,1
2.
Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
0,1,2,3
3.
Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
0,1,2,3
4.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
0,1,2,3
6.
Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
0,1,2,3
7.
Maksymalna ilość punktów
16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa zaakceptuje oferty, które otrzymają minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 kwietnia 2015 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Środki z dotacji mogą być wykorzystane od dnia podpisania umowy.
Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania wydatki własne związane z realizacją zadania sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności ich wprowadzenia oraz po podpisaniu aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz
z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

V. Informacja o środkach przekazanych na realizację zadań w ramach procedury konkursowej w latach 2013 i 2014:

Rodzaj zadania
2013 r.
1
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
393.560,00 zł
2
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
10.000,00 zł

RAZEM
403.560,00 zł

Rodzaj zadania
2014 r.
1.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
405.448,00 zł

2.
Ochrona i promocja zdrowia w tym:
-Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

10.000,00 zł

RAZEM
415.448,00 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2013 i 2014 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

Tekst Ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku.