22.02.2021

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej Sportowej nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu.

I. Organ prowadzący szkołę, przedszkole :
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

II. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, których dotyczy konkurs:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu, z siedzibą przy ulicy Królowej Jadwigi 12,
2. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oświęcimiu, z siedzibą przy alei Juliusza Słowackiego 41,
3. Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu, z siedzibą przy ulicy Władysława Broniewskiego 12,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6 oraz § 12 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

IV. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznego przedszkola,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.),
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora lub przedszkola wskazanego w ofercie.

V. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora (należy podać nazwę szkoły lub przedszkola, których oferta dotyczy)”
w terminie do 31 marca 2021 r. na dziennik podawczy Urzędu Miasta w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2, pok. Nr 1
w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2 (decyduje data doręczenia do Urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zgłasza się do konkursu z dowodem tożsamości.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Oświęcim reprezentowane przez Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, tel. +48 (33) 8429100, mail: um@um.oswiecim.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Numer 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej Sportowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 2, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.