08.03.2013

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim

I. Przedmiotem zbycia jest:
Radiowóz Straży Miejskiej w Oświęcimiu marki Fiat Doblo typ 223, kolor granatowy z oznaczeniami Straż Miejska , rok produkcji 2005 r, pojemność 1248 cm3, przebieg ok. 419999 km, wyposażenie przystosowane dla potrzeb straży miejskiej .
Pojazd jest niesprawny ( m.in. uszkodzona skrzynia biegów , niesprawny silnik , uszkodzone drzwi przesuwane , niekompletna tapicerka)
Cena wywoławcza 1.500 zł

II. Oferty pisemne należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Oświęcim, pok. nr 1, ul. Zaborska 2, do dnia 14 marca 2013 r. do godz. 1300 w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na samochód Fiat Doblo”.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 75,00 zł, które należy wpłacić do dnia 14 marca 2013 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1515, we wtorki 800 do 1700 lub na konto Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy oddział Zator nr 47813600000031000820000080. Za potwierdzenie dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Urzędu. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

IV. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium zwracane jest bez odsetek.

V. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

VI. W razie kiedy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przeprowadzona zostanie dodatkowo licytacja ustna w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 . O konieczności przeprowadzenia licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

VII. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca, który w oznaczonym terminie nie wpłaci ceny nabycia traci swoje uprawnienia wynikające z przybicia.

VIII. Samochód przeznaczony do sprzedaży będzie można obejrzeć w dniu11 i 12 marca 2013 r. w godz. 9.00 do 14.00, po uprzednim skontaktowaniu się z dyżurnym Straży Miejskiej w Oświęcimiu tel.033/842-92-00 .
 

 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta
/-/ Janusz Chwierut