01.12.2021

Prezydent Miasta Oświęcim w dniu 1 grudnia 2021 r. ogłosił siedem kolejnych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w roku 2022.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022 Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w obszarach:

1.Ochrona i promocja zdrowia.

2.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szczegóły konkursów:

http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5952