09.11.2011

Projekt budżetu na 2012 rok już gotowy


8 listopada, Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta, złożył projekt budżetu miasta na 2012 rok do Biura Rady Miasta.

Teraz radni będą pracować nad nim w komisjach, a  później trafi na grudniową sesję.- Jest to bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet. Zapewnia nie tylko bieżące funkcjonowanie miasta, ale też znaczny wzrost inwestycji  – mówi prezydent Janusz Chwierut.


8 listopada, Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta, złożył projekt budżetu miasta na 2012 rok do Biura Rady Miasta.

Teraz radni będą pracować nad nim w komisjach, a  później trafi na grudniową sesję.- Jest to bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet. Zapewnia nie tylko bieżące funkcjonowanie miasta, ale też znaczny wzrost inwestycji  – mówi prezydent Janusz Chwierut.

Jak podkreśla obecny stan zadłużenia miasta jest niski i wynosi ok. 12 proc. co na tle innych miast, gdzie sięga ono nawet 50 proc. jest bardzo dobrym wynikiem.

Przyszłoroczne dochody miasta mają być większe od planowanych na ten rok o 9,25 proc. i zamknąć się kwotą ponad 130 mln zł. Zakładany jest też wzrost wydatków do wysokości 139 mln zł, co oznacza z kolei wzrost o 9,87 proc. w stosunku do projektu 2011 roku.

 

Planowany deficyt w wysokości ponad 9 mln zł będzie pokryty 8 milionowym kredytem oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 mln zł.

Ponadto zaplanowane zostały rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań  w latach poprzednich w wysokości ponad  2,9 mln. W trakcie przyszłego roku może okazać się jednak, że kredyt będzie mniejszy, tak jak w tym roku.- Zakładamy zmniejszenie tegorocznego kredytu z ponad 6 mln na ok. 3,6 mln zł – mówi prezydent.

W przyszłym roku na inwestycje w Oświęcimiu planuje się przeznaczyć ponad 26 mln zł, czyli więcej o 4,5 mln niż w obecnym.

W dużej części, ok. 9,3 mln będą to pieniądze przeznaczone na poprawę stanu dróg w mieście, a ponadto 5,2 mln zł ma być zainwestowane w obiekty oświatowe, w tym 3 mln zł w ramach  termomodernizacji, 2,8 mln zł na infrastrukturę sportową oraz 3 mln zł na kanalizację os. Dwory-Kruki. – W ramach kwoty 26 mln zł planujemy pozyskać 8,5 mln zł ze źródeł zewnętrznych na m.in. kanalizację, termomodernizację, poszerzenie strefy gospodarczej – dodaje prezydent Janusz Chwierut.

Najważniejsze planowane wydatki budżetu:
– dział 801 – Oświata i wychowanie oraz  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –  ponad 45 mln wzrost w stosunku do planu na 2011 o 10,84 proc.
– dział 600 – Transport i łączność – ponad  19 mln  wzrost o 53,20 proc.
– dział 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – ponad 18 mln wzrost o 5,53 proc.
– dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –  ponad  5,7 mln spadek o 43,56 proc.
– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ponad  13,3 mln wzrost o 11,10 proc.
– dział 750 – Administracja publiczna – ponad  10,8 mln wzrost o 0,16 proc.
– dział 926 – Kultura fizyczna – ponad 8,7 mln wzrost o 7,45 proc.
– dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad  8,7 mln wzrost o 44,18 proc.               
– dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa – ponad 1,5 mln wzrost o 2,98 proc.
– dział 851 – Ochrona zdrowia – ponad 1,3 mln zł wzrost o 3,44 proc.

 


 

Najważniejsze inwestycje planowane w 2012 roku:

przebudowa ul. Krasickiego
przebudowa ul. Ostatni Etap
przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą
przebudowa chodników przy ul. Krętej
przebudowa ul. Broniewskiego
przebudowa ul. Zagrodowej
przebudowa ul. Szarych Szeregów
przebudowa ul. Jana Pawła II  i ul. Łukowej

przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy.

 


W projekcie budżetu ujęto też  wiele projektów budowlanych w tym:

budowa ul. Krasińskiego
budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły
budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida
budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego
przebudowa placu targowego w Oświęcimiu
aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego
aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej
przebudowa Placu Pokoju
ocena techniczna korytarzy pod płytą Rynku Głównego
koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. 11 Listopada w Oświęcimiu    
opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.    

Dla Zarządu Budynków Mieszkalnych przewidziano 650 tys. zł na:

budowę kontenerów dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,    
adaptację pomieszczeń po MBP przy ul. Kopernika 2 – etap I,    
uciepłownienie mieszkań komunalnych,    
budowę placu zabaw na osiedlu Dwory-Kruki (Park Hallera)    
Planuje sie również wyburzenie obiektów ZUK przy ul. Bulwary, uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany     (370 tys. zł).


Na budowę infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"założono 1,2 mln zł.

O 1 mln zł zostanie podniesiony kapitał zakładowy Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  na budowę nowego budynku.

W związku z przyjęciem uchwały Rady Miasta o Społecznej inicjatywie Rad Osiedli na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli przewidziano 300 tys. zł.

 


Ponad 5,2 mln (w tym ponad 3 mln na termomodernizację) zostanie zainwestowane w  szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w tym m.in. odwodnienie terenu SP-1, modernizacja dachu budynku głównego, izolacja fundamentów oraz budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w SP-9, modernizacja dachu budynku głównego i izolacja fundamentów w SP-11, budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w ZS-1,  doposażenie placów zabaw w MP-7, MP-14 i MP -16.

Ponadto planuje się budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Ta pozycja w projekcie budżetu  opiewa na kwotę 3 mln.  

Przewidziano też doposażenie MBP w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, dostosowanie tuneli pod wzgórzem zamkowym do zwiedzania, adaptację części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum oraz wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym    (170 tys. zł).
W projekcie budżetu na 2012 roku znalazły się  też środki na  infrastrukturę sportową (2,8 mln ) w tym modernizację hali lodowej: etap I – przebudowa dróg ewakuacyjnych, wykonanie audytu energetycznego w obiekcie lodowiska i basenu, przebudowa ogrodzenia boiska przy ul. Legionów 15, budowa skateparku (800 tys. zł), wykonanie projektu budowlanego boiska trawiastego na os. Błonie.     
W projekcie na 2012 uwzględniono też:
500 tys. zł na Life Festiwal, 300 na wsparcie drużyny hokeja na lodzie, a także zwiększono o 100 tys. zł dotacje dla stowarzyszeń sportowych.
Przewidziano też prawie 80 tys. zł dla PWSZ oraz 60 tys. zł na dofinansowanie policji.