25.02.2011

Przetarg na dzierżawę gruntu

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.Kochanowskiego obejmującego część pgr 2006/568 i część pgr 2006/744 o łącznej powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na budowę garażu.

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.Kochanowskiego obejmującego część pgr 2006/568 i część pgr 2006/744 o łącznej powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na budowę garażu.

W chwili obecnej na działce 2006/568 przy ul.Kochanowskiego znajduje się garaż nieużytkowany, w złym stanie technicznym, który Dzierżawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

Przeznaczony do wydzierżawinia teren znajduje się w obszarze, w którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowy garaż winien zostać wybudowany zgodnie z uzyskaną przez Urząd Miasta Oświęcim decyzją z dnia 2 sierpnia 2010r. Nr 69/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku garażowego oraz pozwoleniem na budowę, które winien uzyskać Dzierżawca na własny koszt i własnym staraniem.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)  o godz. 11 00

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny 1 m2 w/w terenu przy przyjęciu stawki wywoławczej netto w wysokości 1,00 zł w stosunku miesięcznym.

Do ustalonego czynszu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późń.zm).

Ustalony czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 14 marca 2011r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy bez odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści oraz bez wskazania lokalizacji zamiennej.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 0,20 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wyjściowej.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające zadłużenia finansowe wobec miasta Oświęcim (niezbędne zaświadczenie wydaje Wydział Finansowy Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul.Jagiełły 23 pok. nr 10)

5. Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości,  a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej.

6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie komisji przetargowej w dniu przetargu niżej wymienionych  dokumentów:
a)oryginał zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia finansowego wobec miasta Oświęcim,
b)kserokopię dowodu wpłaty wadium,
c)numer konta oferenta, na które ma nastąpić zwrot wadium.

7. Osoba ustalona jako Dzierżawca zobowiązana jest do ponoszenia wszelkich opłat i świadczeń związanych z dzierżawionym gruntem.

8. Zabudowa i zagospodarowanie działki winny nastąpić w terminie dwóch lat, od daty podpisania umowy o dzierżawę gruntu. W przypadku nie wykonania prac w w/w terminie umowa o dzierżawę gruntu zostanie rozwiązana.

9. Koszty poniesione przez Dzierżawcę  nie podlegają zwrotowi.

10.Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od powiadomienia o przygotowaniu umowy do podpisu.Projekt umowy dzierżawy znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego.

11.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 lub telefonicznie 033/8429-268, 033/8429-270 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM  OSOBY  ZAINTERESOWANE
DO  UDZIAŁU  W  PRZETARGU.