09.03.2011

Przetarg na dzierżawę gruntu

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia  30 września 2011r. części  pgr 1736/7 w celu zainstalowania punktu gastronomicznego (kubaturowego, przeszklonego, o lekkiej rozbieralnej konstrukcji) a w okresie od 1 maja 2011r. z poszerzeniem o ogródek kawiarniany.

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia  30 września 2011r. części  pgr 1736/7 w celu zainstalowania punktu gastronomicznego (kubaturowego, przeszklonego, o lekkiej rozbieralnej konstrukcji) a w okresie od 1 maja 2011r. z poszerzeniem o ogródek kawiarniany.

Teren przeznaczony do dzierżawy wynosi  280  m2, z  czego 70 m2 pod punkt gastronomiczny, a 210 m2 pod ogródek letni.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z gruntu przeznaczonego pod letni ogródek kawiarniany w okresie nie użytkowania przez Dzierżawcę.

Lokalizację obiektu określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro) o godz. 11 00

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za 1 m2 powierzchni gruntu przy przyjęciu stawki wyjściowej netto w wysokości 22,00 zł w stosunku miesięcznym za punkt gastronomiczny oraz ogródek kawiarniany.
Czynsz dzierżawny za grunt pod ogródkiem kawiarnianym płacony będzie w okresie jego funkcjonowania, tj. od 1 maja do 30 września 2011r.
Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Oświęcim           Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 23 marca 2011r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,             a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy  bez odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści oraz bez wskazania lokalizacji zamiennej.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 2,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wyjściowej.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające zadłużenia finansowe wobec miasta Oświęcim (niezbędne zaświadczenie wydaje Wydział Finansowy Urzędu Miasta przy ul.Zaborskiej 2)

5. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

6. Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości,  a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej.

7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie n/w dokumentów:
a)oryginał zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia finansowego wobec miasta Oświęcim
b)kserokopię dowodu wpłaty wadium
c)kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej powierdzonego przez organ wydający niniejsze zaświadczenia oraz numer NIP, REGON
d)numer konta, na które ma nastąpić zwrot wadium

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 ( I piętro) najpóźniej do dnia 25 marca 2011r. do godz 9 00.

8. Osoba ustalona jako dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na uporządkowanie części pgr 1736/7 po zakończeniu umowy dzierżawy, na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania terenu oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta.
Wysokość kaucji będzie wynosić równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego (brutto) ustalonego w drodze przetargu.
Kaucję należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Oświęcim  Bank Spółdzielczy  w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2.

9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku i nie spełnienia warunków,  o których mowa w  punktach 4-8 wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
Projekt umowy dzierżawy znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego.

10.Dzierżawca zobowiązany będzie do zamknięcia punktu gastronomicznego wraz   z ogródkiem kawiarnianym na czas trwania uroczystości związanej z beatyfikacją Jana Pawła II organizowanej w Rynku Głównym.

11.W związku z planowanym organizowaniem imprez na płycie Rynku Głównego,  Dzierżawca będzie zobowiązany na wniosek Wydzierżawiającego do zdemontowania ogródka kawiarnianego na czas trwania imprez.

12.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/ 8429-268, lub 033/8429-270 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM  OSOBY  ZAINTERESOWANE  DO  UDZIAŁU  W  PRZETARGU.