24.06.2011

Przetarg na dzierżawę gruntu

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  II PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY
na  dzierżawę na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.Nadwiślańskiej obejmującego pgr 1133/7, pgr 1136/7, pgr 1136/10 o łącznej powierzchni 9727 m2, z prawem do inwestowania, pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM OGŁASZA  II PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY
na  dzierżawę na okres 9 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul.Nadwiślańskiej obejmującego pgr 1133/7, pgr 1136/7, pgr 1136/10 o łącznej powierzchni 9727 m2, z prawem do inwestowania, pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Przedmiotowe działki pgr 1133/7, pgr 1136/7, pgr 1136/10 o  łącznej pow. 9727 m2 stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Nadwiślańskiej uchwalonego uchwałą nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oświęcimia  z dnia 28.09.2005 r. w jednostce planistycznej UI – teren rezerwowy dla realizacji schroniska dla zwierząt wraz z usługami towarzyszącymi.
 

Teren jest niezabudowany, płaski, w kształcie prostokąta; energia elektryczna i wodociąg w najbliższym sąsiedztwie, bezpośredni dostęp do ul.Nadwiślańskiej.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi teren składowiska odpadów komunalnych, w dalszej odległości oczyszczalnia ścieków.

Budynki powinny zostać wybudowane na podstawie uzyskanego pozwoleniem na budowę, które Dzierżawca winien uzyskać na własny koszt i własnym staraniem.

Zakończenie budowy obiektów schroniska, za które uważa się wybudowanie budynku lub budynków w stanie surowym zamkniętym, powinno nastąpić w terminie 5 lat licząc od daty zawarcia umowy o dzierżawę gruntu.

W przypadku nie zakończenia zabudowy gruntu w wyżej określonym terminie, umowa dzierżawy może zostać rozwiązana.

Koszty poniesione przez Dzierżawcę  nie podlegają zwrotowi.

Osoba ustalona jako Dzierżawca zobowiązana jest do ponoszenia wszelkich opłat  i świadczeń związanych z dzierżawionym gruntem.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)  o godz. 11. 00

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiotowy teren.

Wysokość  czynszu wywoławczego w stosunku miesięcznym wynosi 486,35 zł/netto (wysokość została ustalona przy przyjęciu stawki wywoławczej netto 0,05 zł za 1 m2  gruntu w stosunku miesięcznym).

Do ustalonego czynszu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535  z późń.zm).

Ustalony czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Oświęcim  Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 4 lipca 2011r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy  z ważnych przyczyn.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI  PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 25,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające zadłużenia finansowe wobec miasta Oświęcim (niezbędne zaświadczenie wydaje Wydział Finansowy Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul.Jagiełły 23 pok. nr 10)

5. Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości,  a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej.

6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie komisji przetargowej w dniu przetargu niżej wymienionych  dokumentów:
a)oryginał zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia finansowego wobec miasta Oświęcim,
b)kserokopię dowodu wpłaty wadium,
c)kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej potwierdzonego przez organ wydający niniejsze zaświadczenia oraz numer NIP, REGON,
d)numer konta oferenta, na które ma nastąpić zwrot wadium,

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od powiadomienia o przygotowaniu umowy do podpisu. Projekt umowy dzierżawy znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego.

8. Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 lub telefonicznie 033/ 8429-268, 033/8429-270 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM  OSOBY  ZAINTERESOWANE  DO  UDZIAŁU  W  PRZETARGU.