02.03.2012

Przetarg na dzierżawę gruntu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2012r. do dnia 1 lipca 2012r. części  pgr 1736/7 o pow. 240 m2 w celu zainstalowania punktu małej gastronomii z ogródkiem kawiarnianym.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2012r. do dnia 1 lipca 2012r. części  pgr 1736/7 o pow. 240 m2 w celu zainstalowania punktu małej gastronomii z ogródkiem kawiarnianym.

Lokalizację obiektu określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro) o godz. 11. 00

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za 1 m2 powierzchni gruntu przy przyjęciu stawki wyjściowej netto w wysokości 22,00 zł w stosunku miesięcznym.

Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 19 marca 2012r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,  a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu                 w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 2,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające zadłużenia finansowe wobec miasta Oświęcim (niezbędne zaświadczenie wydaje Wydział Finansowy Urzędu Miasta)

5. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

6.Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości,   a także stosowne pełnomocnictwo, jeżeli działa w imieniu innej osoby.

7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie n/w dokumentów:
a)oryginał zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia finansowego wobec miasta Oświęcim,
b)kserokopię dowodu wpłaty wadium,
c)kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej powierdzonego przez organ wydający niniejsze zaświadczenia oraz numer NIP, REGON (ważny 3 miesiące),
d)numer konta, na które ma nastąpić zwrot wadium

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 ( I piętro) najpóźniej do dnia 20 marca 2012r. do godz 9. 00.

8. Osoba ustalona jako dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na uporządkowanie części pgr 1736/7 po zakończeniu umowy dzierżawy, na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania terenu oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta.
Wysokość kaucji będzie wynosić równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego (brutto) ustalonego w drodze przetargu.

Kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim  Bank Spółdzielczy  w Zatorze           Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2.

9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku i nie spełnienia warunków o których mowa w  punktach 4-8 wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.

10.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o dzierżawę gruntu                       w trybie natychmiastowym, w przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudową płyty Rynku Głównego, bez odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści oraz bez wskazania lokalizacji zamiennej.

11.W związku z planowanym organizowaniem imprez na płycie Rynku Głównego,                 Dzierżawca będzie zobowiązany do przesuniecia lub usunięcia części ogródka kawiarnianego na czas trwania imprez, jeżeli zajdzie taka konieczność.

12.Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić dostawę energii elektrycznej, wodę, odbiór ścieków oraz dostęp do toalet dla klientów.

13.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/ 8429-268, lub 033/8429-270 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM  OSOBY  ZAINTERESOWANE  DO  UDZIAŁU  W  PRZETARGU.