10.03.2015

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego.

Lokalizację miejsca pod ogródek gastronomiczny określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2015r. o godz. 12 00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za 1 m2 powierzchni gruntu przy przyjęciu stawki wyjściowej netto w wysokości 25,00 zł w stosunku miesięcznym. Stawka czynszu dzierżawnego obejmuje należność za pobór energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków.

Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT przy stawce 23%.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w przetargu w terminie do 20 marca 2015r. winna złożyć w Urzędzie Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 pok. Nr 1 (Dziennik Podawczy) zdjęcie lub wizualizację obiektu gastronomicznego – ogródka kawiarnianego, który zamierza postawić na terenie dzierżawionym. W/w dokumenty winny zostać złożone w zaklejonej kopercie z napisem “Płyta Rynku” – przetarg 27.03.2015r. W kopercie winny zostać podane dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz nr telefonu zainteresowanego przetargiem.

W dniu 23 marca 2015r. na tablicach ogłoszeń Urzedu Miasta Oświęcim ul.Jagiełły 23 i ul.Zaborska 2 oraz na stronie www.um.oswiecim.pl zostanie wywieszona lista osób, które zostały dopuszczone do przetargu.

Osoby dopuszczone do przetargu winny wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 do dnia 25 marca 2015r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu w ciągu czterech dni roboczych na konto podane przez wpłacającego wadium.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 2,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

5. Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości, a także stosowne pełnomocnictwo, jeżeli działa w imieniu innej osoby.

6. Osoba ustalona jako dzierżawca zobowiązana jest przed podpisaniem umowy dzierżawy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na uporządkowanie części pgr 1736/4 i części pgr 1736/7 po zakończeniu umowy dzierżawy, na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania terenu oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta.
Wysokość kaucji będzie wynosić równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego (brutto) ustalonego w drodze przetargu.

Kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2.
7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia dzierżawcy o przygotowanej umowie do podpisu.
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.

8. Dzierżawca na dzierżawionym gruncie ma prawo do ustawienia elementów ogródka kawiarnianego: stolików, krzeseł, parasoli, zaplecza gastronomicznego o pow. do 20 m2. Ogródek winien być oświetlony oraz ogrodzony niskim ogrodzeniem (oświetlenie zamontowane na ogrodzeniu). Wszystkie elementy ogródka nie mogą być związane trwale z podłożem i nie mogą uszkadzać i niszczyć dzierżawionej nawierzchni płyty Rynku. Całość winna mieć estetyczny wygląd.

9. Miejsca płyty Rynku stanowiące ogródek kawiarniany narażone na szczególne zabrudzenia winny być zabezpieczone. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia płyty Rynku winny być bezzwłocznie usuwane. W przypadku wykonania podłogi lub rozłożenia wykładziny działanie to musi zostać poprzedzone odłączeniem zasilania zasłanianych opraw oświetleniowych.

10. Dzierżawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód jakie Wydzierżawiający może ponieść w związku z działaniem Dzierżawcy.

11. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić dostęp do toalet dla klientów przy czym na terenie płyty Rynku Głównego nie ma możliwości ustawienia przenośnych toalet.

12.Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Miasta Oświęcim o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

13.Podłączenie zasilania energetycznego ogródka winno nastąpić kablem trójżyłowym zakończonym hermetyczną wtyczką z bolcem ochronnym, poprzez zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe o wartości 10 A.

14. Przed podłączeniem obiektu do gniazda zasilającego winno zostać przeprowadzone badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i rezystancji izolacji.

15. Dzierżawca odpowiada za stan wewnętrznej instalacji obiektu.

16. Koszty przywrócenia zasilania po awariach spowodowanych funkcjonowaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu pokrywa jego właściciel.

17. Wydzierżawiający informuje, że na płycie Rynku Głównego znajdują się punkty poboru wody oraz odprowadzania ścieków przeznaczone do obsługi ogródków kawiarnianych.

18.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/ 8429-220, lub 033/8429-268 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM OSOBY ZAINTERESOWANE
DO UDZIAŁU W PRZETARGU.