09.05.2014

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 30 maja 2014r do dnia 15 września 2014r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 z przeznaczeniem na usytuowanie dwóch ogródków kawiarnianych.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 30 maja 2014r do dnia 15 września 2014r. części działki nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 z przeznaczeniem na usytuowanie dwóch ogródków kawiarnianych.

Obiekt Nr I – 100 m2
Obiekt Nr II – 100 m2

Lokalizację miejsc pod ogródki kawiarniane określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)

na dzierżawę części działki 1736/4 i części działki 1736/7 o pow. 100 m2 pod obiekt Nr I – o godz. 10 00
na dzierżawę części działki 1736/4 i części działki 1736/7 o pow. 100 m2 pod obiekt Nr II – o godz. 10 30

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za 1 m2 powierzchni gruntu przy przyjęciu stawki wyjściowej netto w wysokości 20,00 zł w stosunku miesięcznym.

Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT przy stawce 23%.

Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 23 maja 2014r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w dwóch przetargach na w/w obiekty, osoba winna wpłacić dwa wadia po 2.000,00 zł.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

5.Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości, a także stosowne pełnomocnictwo, jeżeli działa w imieniu innej osoby.

6. Osoba ustalona jako dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na uporządkowanie części pgr 1736/4 i części pgr 1736/7 po zakończeniu umowy dzierżawy, na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania terenu oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta.
Wysokość kaucji będzie wynosić równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego (brutto) ustalonego w drodze przetargu.

Kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2.

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 3 dni od daty powiadomienia dzierżawcy o przygotowanej umowie do podpisu.
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.

8. Dzierżawca na dzierżawionym gruncie ma prawo do ustawienia elementów ogródka kawiarnianego: stolików, krzeseł, parasoli, zaplecza gastronomicznego o pow. ok.10 m2. Ogródek winien być ogrodzony niskim ogrodzeniem. Wszystkie elementy ogródka nie mogą być związane z podłożem. Całość winna mieć estetyczny wygląd.

9. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić dostęp do toalet dla klientów przy czym na terenie płyty Rynku Głównego nie ma możliwości ustawienia przenośnych toalet.

10. Stawka czynszu dzierżawnego obejmuje należność za pobór energii elektrycznej.

11. Wydzierżawiający informuje, że na płycie Rynku Głównego znajdują się punkty poboru wody oraz odprowadzania ścieków przeznaczone do obsługi ogródków kawiarnianych. Dzierżawca zobowiązany jest do zainstalowania podlicznika wody.

12.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/ 8429-268, lub 033/8429-220 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM OSOBY ZAINTERESOWANE
DO UDZIAŁU W PRZETARGU.