12.12.2012

Przetarg na dzierżawę słupów ogłoszeniowych

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Oświęcim na okres od dnia 15 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Oświęcim na okres od dnia 15 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.

Lokalizację 11 słupów ogłoszeniowych oraz ich powierzchnię określa wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 stycznia 2013r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 sala Nr 15 (I piętro)

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za 1 m2 powierzchni słupa przy przyjęciu stawki wywoławczej netto w wysokości 10,00 zł w stosunku miesięcznym.

Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości 1.500,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcimi w Banku Spółdzielczym w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2 do dnia 2 stycznia 2013r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych – w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta, natomiast w przypadku wpłaty przelewem, na konto podane przez wpłacającego wadium.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1,00 zł/m2.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające zadłużenia finansowe wobec miasta Oświęcim.

5. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

6. Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości,   a także stosowne pełnomocnictwo, jeżeli działa w imieniu innej osoby.

7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 ( I piętro) najpóźniej do dnia 3 stycznia 2013r. do godz 9. 00 n/w dokumentów:
1) kserokopię dowodu wpłaty wadium
2) numer NIP, REGON
3)numer konta, na które ma nastąpić zwrot wadium
4)dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji

8. Osoba ustalona jako Dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania słupów ogłoszeniowych oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta.

Wysokość kaucji będzie wynosić równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego (brutto) ustalonego w drodze przetargu (za wszystkie słupy).
Kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim  w Banku Spółdzielczym w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080  lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Zaborskiej 2.

9. Wygrywający przetarg (Dzierżawca) zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta Miasta Oświęcim.

W przypadku niedotrzymania powyższego warunku i nie spełnienia warunków, o których mowa w  punktach 4,5,8 wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.

10. Do obowiązków Dzierżawcy będzie należało:
1)naprawa ubytków oraz odnowienie powierzchni betonowej istniejących słupów
ogłoszeniowych,
2)organizowanie procesu umieszczania płatnych ogłoszeń oraz ich usuwania lub zaklejania,
a także okresowego czyszczenia powierzchni słupa z jednoczesnym jego wyklejeniem np. 
papierem rolowanym,
3)przyjęcie odpowiedzialności prawnej i finansowej przez Dzierżawcę z tytułu
umieszczania ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych,
4)bieżące utrzymywanie słupów ogłoszeniowych i miejsca w jego obrębie, w estetycznym
stanie. W szczególności Dzierżawca zobowiązany jest do:
a) poprawy nieestetycznie wiszczących ogłoszeń,
b) bieżącego usuwania ogłoszeń, które zostały zerwane, spadły lub w jakikolwiek inny
sposób znalazły się na ziemi w promieniu do 10 m od słupa ogłoszeniowego i tablicy
ogłoszeniowej,
5)systematyczna konserwacja słupów ogłoszeniowych w celu zapewnienia należytego stanu
technicznego,
6)po upływie okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy
w niepogorszonym stanie,
7)Dzierżawca zamieści na wszystkich słupach ogłoszeniowych informacje o kontakcie do 
administratora oraz napis: OGŁOSZENIA PŁATNE,
8)ogłoszenia Urzędu Miasta Oświęcim, miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich
spółek będą wywieszane i zdejmowane przez Dzierżawcę bezpłatnie,
9)na ogłoszenia Urzędu Miasta Oświęcim, miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
miejskich spółek Dzierżawca zobowiązany jest zagwarantować 10 % powierzchni na 
każdym słupie ogłoszeniowym, w celu bezpłatnego umieszczania ogłoszeń (za tą 
powierzchnię Dzierżawca nie uiszcza czynszu dzierżawnego),
10)Dzierżawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępniania powierzchni każdego słupa
dla bezpłatnego umieszczania nekrologów.

Ponadto Dzierżawca ma prawo nieodpłatnie korzystać z 4 tablic ogłoszeniowych w zamian za ich utrzymanie w czystości i porządku oraz ich naprawę i wymianę płyt. Lokalizację tablic określa załącznik Nr 1.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/8429-220, lub 033/8429-268 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM  OSOBY  ZAINTERESOWANE  DO  UDZIAŁU W  PRZETARGU

Załącznik Nr 1

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Oświęcim

1. Wyspiańskiego/Słowackiego – 6,76 m2
2. Śniadeckiego/Wróblewskiego – 10,85 m2
3. Słowackiego – Duży Berlin – 7,72 m2
4. Tysiąclecia/OCK – 10,77 m2
5. Żeromskiego – Domki Szeregowe – 9,66 m2
6. Dąbrowskiego/Cmentarz Żydowski/Statoil – 6,85 m2
7. Dąbrowskiego – targ – 6,45 m2
8. Obozowa – 6,96 m2
9. Orłowskiego – 6,18 m2
10. 11 Listopada – 9,74 m2
11. Sienkiewicza – 9,50 m2

Lokalizacja tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Oświęcim

1. ul.Dąbrowskiego – 2 szt (przystanek – viv a vis Kościoła Parafialnego)
2. ul.Śniadeckiego – 1 szt (przystanek – przy sklepie PSS "SPOŁEM")
 

3. al.Tysiąclecia – 1 szt (przy Banku PKO)