28.08.2014

Przetarg na ogródek gastronomiczny

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres od dnia 26 września 2014 r do dnia 28 września 2014 r. części działki nr 1736/7 o pow. 200 m2 stanowiącej część płyty Rynku Głównego z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Lokalizację miejsca pod ogródek gastronomiczny określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 września 2014 r. o godz. 14 00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za całą powierzchnię gruntu przy przyjęciu czynszu netto w wysokości 3000,00 zł.
 

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres od dnia 26 września 2014 r do dnia 28 września 2014 r. części działki nr 1736/7 o pow. 200 m2 stanowiącej część płyty Rynku Głównego z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Lokalizację miejsca pod ogródek gastronomiczny określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 września 2014 r. o godz. 14 00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za całą powierzchnię gruntu przy przyjęciu czynszu netto w wysokości 3000,00 zł.
 

Do ustalonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT przy stawce 23%.

Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 do dnia 15 września 2014r. – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto urzędu.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w ciągu czterech dni roboczych na konto podane przez wpłacającego wadium.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, kolejne postąpienia nie będą przyjmowane.

2. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 50,00 zł.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

4.Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień przetargu prowadzą działalność gospodarczą.

5.Osoba biorąca udział w przetargu winna posiadać przy sobie dowód tożsamości, a także stosowne pełnomocnictwo, jeżeli działa w imieniu innej osoby.

6. Osoba ustalona jako dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do wpłacenia kaucji (suma depozytowa) na poczet zabezpieczenia należności przeznaczonej na uporządkowanie części działki 1736/7 po zakończeniu umowy dzierżawy, na naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania terenu oraz na poczet zaległości finansowych wobec miasta. Wysokość kaucji wynosi 1000,00 zł/brutto.
Kaucję należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080.

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 3 dni od daty powiadomienia dzierżawcy o przygotowanej umowie do podpisu.
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.

8. Dzierżawca na dzierżawionym gruncie ma prawo do ustawienia elementów ogródka gastronomicznego. Ogródek winien być ogrodzony niskim ogrodzeniem. Wszystkie elementy ogródka nie mogą być związane z podłożem. Całość winna mieć estetyczny wygląd.

9. Dzierżawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dzierżawionej nawierzchni płyty Rynku Głównego przed zabrudzeniami związanymi z prowadzoną działalnością.

10. Stawka czynszu dzierżawnego obejmuje należność za media.

11.Maksymalna wartość pobieranego prądu wynosi 16A.

12.Dzierżawca przed podłączeniem obiektu do gniazda zasilającego winien przeprowadzic badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.

13.Za stan wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu odpowiada jej właściciel.

14.koszty przywrócenia zasilania po awariach spowodowanych funkcjonowaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu pokrywa jego właściciel.

15.Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul.Jagiełły 23 pok. Nr 18 (I piętro) lub telefonicznie 033/ 8429-220, lub 033/8429-268 w godzinach pracy Urzędu.

ZAPRASZAM OSOBY ZAINTERESOWANE
DO UDZIAŁU W PRZETARGU.


 

Załączniki:

1. Mapka sytuacyjna – zobacz