23.12.2010

Przetarg na sprzedaż działki

 
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki pgr 227/229 o pow.1132 m2 niezabudowanej, położonej w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Zatorską i Sadową, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00024679/8 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki pgr 227/229 o pow.1132 m2 niezabudowanej, położonej w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Zatorską i Sadową, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00024679/8 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sadowej – zjazdem do drogi wewnętrznej pozostałej po starej trasie ul. Sadowej.

Kształt zbliżony do trapezu. Na działce jest energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, pozostałe media w najbliższym sąsiedztwie.
Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu uchwalonym uchwałą Nr XXIII/274/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 231 z dnia 13 sierpnia 2004 r. poz.2586) – w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem KS – tereny urządzeń obsługi komunikacji.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400.000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z p. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 17 grudnia 2010 r.,  w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z p. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić w  pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 26 stycznia 2011 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.  
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.     o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.