17.08.2011

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych oznaczonych nr  9/1, 9/2, 9/3 w budynku  Mały Rynek 9 w Oświęcimiu.

 

PREZYDENT  MIASTA  OŚWIĘCIM ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych oznaczonych nr  9/1, 9/2, 9/3 w budynku  Mały Rynek 9 w Oświęcimiu.

Budynek oznaczony Mały Rynek 9 znajduje się na działce nr 2482/1 o pow. 264 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Księga wieczysta  KR1E/00029283/0.
 

W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, budynkiem zarządza  EURODOM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 3 w Oświęcimiu. Lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Oświęcim. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest  od praw i roszczeń osób trzecich.
 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu, uchwalony uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007r., w sektorze 19 w jednostce strukturalnej UM – usługowo mieszkaniowej.
 

W lokalach mieszkalnych znajduje się instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe ( istnieje możliwość przyłączenia się do miejskiego ogrzewania centralnego zdalaczynnego, którego kanał znajduje się w budynku). Tynki cementowo – wapienne malowane, stolarka okienna w części PCV w części drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek powstał z końcem XIX wieku.
W budynku został przeprowadzony remont w zakresie wzmocnienia stropów I i II piętra  oraz piwnic. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r,. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Przedmiotem sprzedaży są:
1. lokal mieszkalny Mały Rynek 9/1, położony na I piętrze budynku, składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 61,64 m2.
Wraz z mieszkaniem sprzedawany jest udział wynoszący 7347/49961 części w działce nr  2482/1 o pow. 264 m2 oraz w częściach wspólnych budynku  Mały Rynek 9. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 11,83 m2
Cena wywoławcza nieruchomości  Mały Rynek 9/1 wynosi      153.790,00 zł
(słownie:stopięćdziesiąttrzytysiącesiedemsetdziewięćdziesiątzłotych00/100),
w tym: cena lokalu                                              149.342,00 zł
cena udziału 7347/49961 części działki nr 2482/1                                         4.448,00 zł

2. lokal mieszkalny Mały Rynek 9/2, położony na I piętrze budynku, składa się z  1 pokoju, kuchni, łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 37,54 m2.
Wraz z mieszkaniem sprzedawany jest udział wynoszący 5951/49961 części w działce nr  2482/1 o pow. 264 m2 oraz w oraz w częściach wspólnych budynku  Mały Rynek 9.  Do mieszkania przynależy piwnica o pow.  21,97 m2
Cena wywoławcza nieruchomości  Mały Rynek 9/2 wynosi         92.250,00 zł
(słownie:dziewięćdziesiątdwatysiącedwieściepięćdziesiątzłotych00/100),
w tym: cena lokalu                                                88.647,00 zł
cena udziału 5951/49961 części działki nr 2482/1                                      3.603,00 zł

3. lokal mieszkalny  Mały Rynek 9/3, położony na I piętrze budynku, składa się z  1 pokoju, kuchni, łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 34,39 m2.
Wraz z mieszkaniem sprzedawany jest udział wynoszący 4280/49961 części w działce nr  2482/1 o pow. 264 m2 oraz w  częściach wspólnych budynku  Mały Rynek 9. Do mieszkania przynależy piwnica o pow.  8,41 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości  Mały Rynek 9/3 wynosi         84.510,00 zł
(słownie:osiemdziesiątczterytysiącepięćsetdziesięćzłotych00/100),
w tym: cena lokalu                                                81.919,00 zł
cena udziału 4280/49961 części działki nr 2482/1                                      2.591,00 zł

Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.                                                                        
 

Sprzedaż lokali mieszkalnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z póź. zm.).
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  upłynął w dniu 6 lipca 2011r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.,  Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych odbędzie się   w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

1. na lokal  9/1                15 września  2011r. o godz. 9.00
wadium na lokal mieszkalny 9/1 wynosi 15.000,00zł (słownie:piętnaście tysięcy złotych00/100) w pieniądzu,

2. na lokal  9/2                  15 września  2011r. o godz. 9.30
wadium na lokal mieszkalny 9/2 wynosi 9.000,00zł (słownie:dziewięćtysięcy złotych00/100) w pieniądzu ,

3. na lokal  9/3                     15 września  2011r. o godz. 10.00
wadium na lokal mieszkalny 9/3 wynosi 8.000,00zł (słownie:osiemtysięcy złotych00/100) w pieniądzu .

Wadia należy  wpłacić do dnia 9 września 2011r., na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto lub w kasie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

Wpłacając wadium należy podać nr lokalu, którego wpłata dotyczy.
Wpłata wadium na określony lokal uprawnia do uczestnictwa w przetargu wyłącznie na  ten lokal.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
dowód wniesienia wadium,
dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
 

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  167, poz. 1758 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

Cena sprzedaży lokalu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
 

Nabywca lokalu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do umowy w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 

Lokale mieszkalne można będzie oglądać w dniach 2 sierpnia i 5 września 2011r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój nr 17,   tel. 33/ 842 92 17 w  godz.  pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek,  od  730  – 1530,  wtorek  730 – 1700 , piątek 730 – 1400).

Font Resize
Contrast