26.05.2015

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6/3 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 6/3 o pow. użytkowej 36,81 m2 położony na II kondygnacji budynku przy ul. Mickiewicza 6. W skład lokalu wchodzi 1 pokój, kuchnia, łazienka z w. c, przedpokój.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6/3 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 6/3 o pow. użytkowej 36,81 m2 położony na II kondygnacji budynku przy ul. Mickiewicza 6. W skład lokalu wchodzi 1 pokój, kuchnia, łazienka z w. c, przedpokój.

Ściany lokalu są murowane z cegły pełnej pokryte tynkiem cementowo – wapiennym. Podłoga w pokoju i przedpokoju wykonana z paneli w łazience i w. c. gumolit. Okna PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne płytowe. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe. 
Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 8,77 m2.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi łącznie ze sprzedażą udziału wynoszącego 4558/100449 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do użytku właścicielom poszczególnych lokali, w tym sprzedaż 4558/100449 części działki nr 2320 o pow. 479 m2 pod budynkiem przy ul. Mickiewicza 6, jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim, Kw KR1E/00038250/6.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej UM3 – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zarządcą budynku jest EURODOM Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 3 w Oświęcimiu.
Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Mickiewicza 6/3
wynosi: 99.000,00 zł (słownie:dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych00/100).
w tym:
cena lokalu mieszkalnego 95.119,00 zł
cena udziału 4558/100449 części w działce 2320 3.881,00 zł
.

Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z póź. zm.) upłynął w dniu 26 marca 2015r. w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 20 maja 2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2015r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 10.000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych00/100) i należy je wpłacić do dnia 1 lipca 2015r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel. 33/842 40 51 w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33/ 84 29 217.