21.11.2016

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 16

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 16/2 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. Śniadeckiego 16/2 o pow. użytkowej 70,36 m2 położony na parterze budynku przy ul. Śniadeckiego 16. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w. c, przedpokój, loggia. Ściany lokalu są murowane z cegły pełnej. Okna PCV, drzwi zewnętrzne płytowe, wewnętrzne drewniane. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie centralne. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 18,91 m2.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 16/2 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. Śniadeckiego 16/2 o pow. użytkowej 70,36 m2 położony na parterze budynku przy ul. Śniadeckiego 16. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w. c, przedpokój, loggia. Ściany lokalu są murowane z cegły pełnej. Okna PCV, drzwi zewnętrzne płytowe, wewnętrzne drewniane. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie centralne. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 18,91 m2.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi łącznie ze sprzedażą udziału wynoszącego 8927/39116 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do użytku właścicielom poszczególnych lokali, w tym sprzedaż 8927/39116 części działki nr 2006/127 o pow. 195 m2 pod budynkiem przy ul. Śniadeckiego 16, jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim, Kw KR1E/00030347/7. 
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Nieruchomość przy ul. Śniadeckiego 16 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic: Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przejęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. – sektor 2B 15MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zarządcą budynku jest MEDIATOR P.H.U. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) upłynął w dniu 13 lipca 2016r. w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 16/2
wynosi: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
w tym:
cena lokalu mieszkalnego 165.410,00 zł
cena udziału 8927/39116 części w działce 2006/127 4.590,00 zł
.

Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm. ).
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, I piętro, sala nr 39.

Wadium w pieniądzu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i należy je wpłacić do dnia 15 grudnia 2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 września 2016r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 8 listopada 2016r.

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel. 33/842 40 51 w godz. od 7.00 do 15.00.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33/ 84 29 217.