27.06.2014

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 w Oświęcimiu.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. użytkowej 93,69 m2 położony na III kondygnacji (poddaszu) budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 – 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, wynoszących 9369/145041 części.

 PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 w Oświęcimiu.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5 o pow. użytkowej 93,69 m2 położony na III kondygnacji (poddaszu) budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 – 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, wynoszących 9369/145041 części.

Jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi ustanowienie prawa użytkowania wieczystego 9369/145041 części działki nr 2006/220 o pow. 571 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim pod budynkiem przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 – 8 do dnia 21 lutego 2096 roku, Kw KR1E/00016571/2.
W skład lokalu wchodzi 6 pokoi, kuchnia, łazienka, w. c, przedpokój. Ściany lokalu są murowane z cegły pełnej pokryte tynkiem cementowo – wapiennym.
Podłogi w pokojach i przedpokoju z desek w łazience i w. c. lastriko, okna PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne płytowe.
W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie zdalaczynne.
W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zarządcą budynku jest EURODOM Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 3 w Oświęcimiu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 8/5
wynosi: 233.540,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych00/100).

w tym:
cena lokalu mieszkalnego 229.871,00 zł
cena udziału 9369/145041 części w działce 2006/220 3.669,00 zł

Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie pobrana pierwsza opłata w wysokości 15% gruntu. Pierwsza opłata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Opłatę roczną w wysokości 1% ceny gruntu należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.
Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie opodatkowane jest podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518) .

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) upłynął w dniu 24 czerwca 2014r. w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych00/100) i należy je wpłacić do dnia 30 lipca 2014r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Urzędu.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel.33 842 40 51 w godz. 7.00 – 15.00.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429 217.