21.02.2012

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

 Prezydent Miasta  Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr „19” w budynku przy ulicy Wyspiańskiego  19 – 23.

 Prezydent Miasta  Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr „19” w budynku przy ulicy Wyspiańskiego  19 – 23.

Budynek  przy ulicy Wyspiańskiego 19 – 23  o charakterze mieszkalno – użytkowym w Oświęcimiu znajduje się na działce nr 2006/165 o pow. 595 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu księga wieczysta  KR1E/00015940/3. W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zarządcą budynku jest P. H.U. „MEDIATOR” z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu.

Lokal stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy o pow. 124,79 m2 położony w parterze budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, wynoszących  16991/149227 części wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego 16991/149227 części działki  nr 2006/165 o pow. 595 m2  pod budynkiem do dnia 25 lutego 2103 roku. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 45,12 m2. Rok budowy budynku 1958.
 

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej 2B – 18 MW zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza z udziałem towarzyszącej funkcji usługowej i nieuciążliwej działalności gospodarczej.

W skład lokalu użytkowego wchodzi sala sprzedaży, magazyn, pokój socjalny, w. c, korytarz. Ściany lokalu murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynki  gipsowo – wapienne, malowane farbą olejną i emulsyjną. Podłogi posadzka  wylewka betonowa.  Stolarka okienna drewniana, okna okratowane. Drzwi zewnętrzne stalowe, do magazynu drewniane, wewnętrzne płytowe. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie zdalaczynne.

Lokal znajduje się w pobliżu siedziby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
 

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego „19” wynosi: 285.120,00 zł (słownie:dwieścieosiemdziesiątpięćtysięcystodwadzieściazłotych00/100)
 w tym:
cena lokalu użytkowego                                          279.000,00  zł
cena udziału 16991/149227
części w  działce 2006/165 o pow. 595 m2                 6.120,00   zł

Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w II przetargu, ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.                                                                                  
Sprzedaż lokalu  jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz .1054 z póź. zm.).
Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie opodatkowane jest podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie pobrana pierwsza opłata w wysokości 25% gruntu.

Pierwsza opłata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Opłatę roczną w wysokości 3% ceny gruntu należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana.
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upłynął w dniu 21 listopada 2011r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.  Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).
 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 stycznia 2012r.
 

Do drugiego przetargu cena wywoławcza nieruchomości została obniżona o 10%.
Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr „19”przy ulicy Wyspiańskiego 19 – 23  odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2012r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

Wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100) w pieniądzu, należy wpłacić do dnia 29 marca 2012r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości.
 

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

Cena sprzedaży lokalu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Nabywca lokalu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do umowy w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 

Lokal użytkowy można będzie oglądać w dniu 12 i 19 marca 2012r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jagiełły 23, pokój nr 17, I piętro,  tel. 33/ 842 92 17 w godz.  pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek,  od  7.30  – 15.30,  wtorek  7.30 – 17.00 , piątek 7.30 – 14.00).