26.10.2016

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wyspiańskiego 23

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr „23” w budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr „23” o pow. użytkowej 71,04 m2 położony w parterze budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23.

W skład lokalu wchodzi, sala sprzedaży, pokój socjalny, przedsionek, zaplecze, w. c. Ściany na sali sprzedaży, zapleczu i w w. c. z płytek ceramicznych, w pokoju socjalnym ściany malowane. Stolarka okienna drewniana, drzwi wejściowe frontowe i tylne stalowe, drzwi wewnętrzne płytowe. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie centralne.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr „23” w budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr „23” o pow. użytkowej 71,04 m2 położony w parterze budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23.

W skład lokalu wchodzi, sala sprzedaży, pokój socjalny, przedsionek, zaplecze, w. c. Ściany na sali sprzedaży, zapleczu i w w. c. z płytek ceramicznych, w pokoju socjalnym ściany malowane. Stolarka okienna drewniana, drzwi wejściowe frontowe i tylne stalowe, drzwi wewnętrzne płytowe. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie centralne.

Sprzedaż lokalu użytkowego nastąpi łącznie ze sprzedażą udziału wynoszącego 7104/149227 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do użytku właścicielom poszczególnych lokali, wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego 7104/149227 części działki nr 2006/165 o pow. 595 m2 pod budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 do dnia 25 lutego 2103 roku, jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Oświęcim, Kw KR1E/00015940/3.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic: Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniony Uchwałą Nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. i ujednoliconym Uchwałą Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej 2B – 18 MW – zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza z udziałem towarzyszącej funkcji usługowej i nieuciążliwej działalności gospodarczej.

W budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zarządcą budynku jest MEDIATOR P.H.U. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z póź. zm.) upłynął w dniu 21 października 2016r. w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego – lokal użytkowy nr 23
wynosi: 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
.
w tym:
cena lokalu użytkowego 141.679,50 zł
cena udziału 7104/149227 części w działce 2006/165 3.320,50 zł
Przy wyodrębnianiu z ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, ceny gruntu i ceny lokalu, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
Sprzedaż lokalu użytkowego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie pobrana pierwsza opłata w wysokości 25% gruntu. Pierwsza opłata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Opłatę roczną w wysokości 3% ceny gruntu należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.
Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie opodatkowane jest podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015r. poz.1774 z póź. zm.) .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i należy je wpłacić do dnia 23 listopada 2016r na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel. 33/842 40 51 w godz. od 700 do 1500.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33/ 84 29 217.