21.02.2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 
Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu, stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim objętego KR1E/00044983/8  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 
Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu, stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim objętego KR1E/00044983/8  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 38587/54970 część nieruchomości obejmującej działkę pgr 2289 o pow.268 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalno-użytkowym 3-kondygnacyjnym. Rok budowy 1819 Budynek w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu.. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję z dnia 21.02.2007 r. znak: PINB.7356-39/06 nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Klasztornej 2, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  Decyzja nie została wykonana.  
Udział w nieruchomości stanowi: 8 wolnych lokali mieszkalnych na I i II piętrze oraz 1 lokal użytkowy w parterze.
Nieruchomość położona w sektorze 25 oraz w jednostce UM2 – teren przeznaczony na cele usługowo – mieszkaniowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 65 z dnia 28 stycznia 2008 r. poz.499).
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 stycznia 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Sprzedaż udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z p. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
 

Wadium w pieniądzu wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 r.
Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).Cudzoziemców obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się  w ZBM w Oświęcimiu, tel.33842 40 51.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargów można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 338429218.