20.04.2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę pgr 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę pgr 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
 

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości 18 m, ogólnie konfiguracja dobra, nieuzbrojona, w sąsiedztwie media typu woda, kanalizacja, energia elektryczna – w odległości ok. 40 m. Dostęp do działki po gruncie miejskim wydzielonym pod drogę, obecnie nie urządzoną, gruntową, w części utwardzoną.
 

Działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr V/33/07 Rady  Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. – w  jednostce strukturalnej 1 MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 69.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 kwietnia 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
 

Wadium w pieniądzu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 31 maja 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.
 

Przetarg przeprowadzany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
 

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.