14.06.2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy Rynku Głównym 19 obejmującej działki pgr 2206 pow.10m2  pgr 2207 pow.100m2, pgr 2208 pow.416m2 KR1E/00028489/7 oraz pgr 2212 (dawna pb 139/1) pow.143m2 KR1E/00029186/0, o łącznej pow.669 m2 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy Rynku Głównym 19 obejmującej działki pgr 2206 pow.10m2  pgr 2207 pow.100m2, pgr 2208 pow.416m2 KR1E/00028489/7 oraz pgr 2212 (dawna pb 139/1) pow.143m2 KR1E/00029186/0, o łącznej pow.669 m2 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

Nieruchomość obejmuje działki zabudowane budynkiem mieszkalno – usługowym dwukondygnacyjnym ze strychem, wraz z oficyną, częściowo podpiwniczony,  murowany, z dachem konstrukcji drewnianej dwuspadowym krytym papą o powierzchni użytkowej 642,60 m2, kubaturze 3.110,45 m3.

Budynek wyposażony w instalacje: energia elektryczna, wod – kan, ogrzewanie indywidualne. Budynek w części parteru po remoncie pozostała część wymaga generalnego remontu.

Dostęp do oficyny od podwórza. Nieruchomość uzbrojona w wodę, kanalizację, energię elektryczną. Dla budynku wykonano ekspertyzę techniczną z maja 2007 r. Budynek z 1918 roku.

W części parterowej mieszczą się dwa lokale użytkowe  i pomieszczenia magazynowe, na pierwszym pietrze są 3 lokale mieszkalne. PINB w decyzji z 21 maja 2007 r. stwierdził nieprawidłowości w budynku: osłabienie nośności słupa z cegły znajdującego się przy wejściu do kawiarni, częściowe spalenie stropu drewnianego nad piętrem, częściowe wypalenie elementów więźby dachowej. Nieprawidłowości nadal występują.
Lokale użytkowe w parterze są aktualnie użytkowane przez najemców z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny i zakład fryzjerski (umowy najmu zawarte na czas nieokreślony).
Działka 2212 (dawna pb 139/1) obciążona jest służebnością gruntową ustanowioną umową z dnia 12.03.1993 r. Rep. A nr 3175/93 wpisaną w KR1E/00000067/1 – prawo przechodu, przejazdu po działce pb 139/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. pb 137/1 (obecnie działka 2209) pasem szerokości 4,5 metra – dotyczy nieruchomości Rynek Główny 20.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2003 r. położony jest w sektorze 8 w jednostce planistycznej UM2 – tereny usługowo – mieszkaniowe.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu nieruchomość znajduje się w obszarze, którego układ urbanistyczny podlega ochronie konserwatorskiej, a ponadto budynek ujęty jest w ewidencji obiektów zabytkowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa lub wyburzenie takiego obiektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 900.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
 

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.          z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 28 maja 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
 

Wadium w pieniądzu wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić  do dnia 12 września 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
2

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie,        a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12  tel.33 842 40 51.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 8429 218.