04.02.2013

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 11, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działki pgr 2313 pow.180m2 KR1E/00045600/7 oraz pgr 316 pow.101m KR1E/00029186/0, o łącznej pow.281 m2 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 11, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działki pgr 2313 pow.180m2 KR1E/00045600/7 oraz pgr 316 pow.101m KR1E/00029186/0, o łącznej pow.281 m2 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

Nieruchomość korzystnie położona w obrębie Starego Miasta, w niewielkiej odległości od Rynku Głównego. Budynek przy ul. Piastowskiej 11 znajduje się na działce 2313, wybudowany jest w 1830 r., w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym o pow. zabudowy ok. 180 m2 i kubaturze 1185,48 m3. Działka pgr 316 stanowi podwórze budynku, przy czym jej część przylegająca do posesji Piastowska 9 znajduje się w ogrodzeniu tej posesji.
Nieruchomość uzbrojona w wodę, kanalizację, energię elektryczną i gaz. Budynek wyposażony w instalacje: energia elektryczna, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. W budynku znajdują się 3 mieszkania i 1 lokal użytkowy (wolne).
Dla budynku została wykonana w 2011 r. ekspertyza techniczno – budowlana wraz z inwentaryzacją uproszczoną. Budynek w złym stanie technicznym – konieczne wykonanie generalnego remontu. Brak świadectwa energetycznego dla budynku.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2003r. położony jest w sektorze 21 w jednostce planistycznej UM3 – tereny usługowo – mieszkaniowe. Ww. nieruchomość znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Budynek Piastowska 11 objęty jest ochroną konserwatorską oraz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250.000,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 31 stycznia 2013 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

 

Wadium w pieniądzu wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 14 marca 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
 

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.. Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12, tel.33 842 40 51.
 

Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 8429 218.