11.02.2013

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Żwirki i Wigury obejmującej działkę pgr 1238/202 o pow.969 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029776/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Żwirki i Wigury obejmującej działkę pgr 1238/202 o pow.969 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029776/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, ma nieregularny kształt, teren równy. W sąsiedztwie media typu woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy, uchwalonym Uchwałą nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13.08.2003 r. i znajduje się w jednostce strukturalnej MW2 – przeznaczającej teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszącymi urządzeniami, obejmującymi m. in. ulice wewnętrzne, wydzielone miejsca parkowania, wewnętrzne ciągi piesze oraz infrastrukturę techniczną; na terenie dopuszcza się sytuowanie urządzeń usługowych. Zgodnie z ustaleniami planu w obrębie terenu MW2 należy przeprowadzić ciągi piesze, w kierunku ulicy KL4 (Wojska Polskiego) oraz w kierunku ulicy KL1 (Żwirki i Wigury) do terenu ZN3.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.1054 z późn. zm.) upłynął w dniu 31 stycznia 2013 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 21 marca 2013 r.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.