05.02.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 KR1E/00025565/3 miasto Oświęcim obręb Babice, położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 758 o pow.3105 m2 KR1E/00025565/3 miasto Oświęcim obręb Babice, położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej.

Działka niezabudowana, ma kształt zbliżony do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie, nieuzbrojona, w sąsiedztwie ul. Konopnickiej – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Na działce pojedyncze drzewa i dzika roślinność łąkowa.
Wzdłuż północno – zachodniej granicy działki na długości około 60 m odbywa się dojazd do przyległych posesji.
Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce strukturalnej 1A 4U – tereny zabudowy usługowej.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 12.03.2013 r.
Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 16.07.2013 r.
Trzeci przetarg został przeprowadzony w dniu 8 stycznia 2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.


Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 4 kwietnia 2014r.
Wadium w podanym terminie należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich z zastrzeżeniem, że północnym skrajem działki od ul. Nideckiego, na szerokości około 5 m i długości około 60 m, odbywa się dojazd do sąsiednich posesji przy ul. Nideckiego nr 42 i 44.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.