16.04.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 717/2 o pow.2.5674 ha KR1E/00021771/2 znajdującej się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie, położonej przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, dla której księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 717/2 o pow.2.5674 ha KR1E/00021771/2 znajdującej się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie, położonej przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, dla której księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Ponadto nieruchomość znajduje się w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”, w której trwa obecnie budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji powstaje droga serwisowa, tj. droga gminna równoległa do ul. Fabrycznej drogi krajowej nr 44 relacji Gliwice – Kraków, stanowiąca ciąg komunikacyjny mający za zadanie obsługę Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym przedmiotowego terenu.
Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania handlowe i produkcyjne, tereny zielone o podobnej funkcji i przeznaczeniu. Dostęp do nieruchomości na zasadzie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu po działce 717/1 i dz. 717/3 do dz. 717/2, ustanowionej odrębnie na wniosek nabywcy.
Teren o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, nieuzbrojony, media: woda, energia elektryczna i kanalizacja dostępne w sąsiedztwie.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Grunt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (Nowe Dwory) uchwalonym uchwałą Nr XVIII/206/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 79, poz.1015) i zmieniony uchwałą nr VII/43/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B), uchwalonego uchwałą nr XVIII/2006/04 z dnia 28.01.2004 r. Rady Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 328, poz.2207), w części obejmującej jednostkę UC 2 – tereny usług komercyjnych i produkcyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obsługi komunikacji oraz składy i bazy transportowe oraz KP – teren usług związanych z obsługą ruchu kołowego, ZU – tereny zieleni urządzonej, UC 1 – tereny usług komercyjnych.
Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.124.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 15 kwietnia 2014r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 11 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu może wziąć udział osoba, która wpłaci wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłoży komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu ww. należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429218.