02.07.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 1029/2 o pow.757 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawniona w księdze wieczystej KR1E/00028485/9 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Monowice, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Działka położona w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej u zbiegu z ul. 1 Maja w Włosienicy, obok przystanku autobusowego. Działka bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 44.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 1029/2 o pow.757 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawniona w księdze wieczystej KR1E/00028485/9 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Monowice, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Działka położona w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej u zbiegu z ul. 1 Maja w Włosienicy, obok przystanku autobusowego. Działka bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 44.

Działka ma kształt nieregularny, wydłużony, ukształtowanie terenu zróżnicowane, nieuzbrojona, w dalszym sąsiedztwie: energia elektryczna, wodociąg. Na działce rosną drzewa.
Działka znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, pomiędzy ul. Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. w rejonie ul. Stara Droga uchwalony uchwałą nr XL/415/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 32 z dnia 27.01.2009 r. poz.216) i znajduje się w jednostce planistycznej 3Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000,- zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) upłynął w dniu 15 czerwca 2014 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
 

Wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 21 sierpnia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
 

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.