02.07.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu Mały Rynek 7 i 7a oraz przy ul. Sienkiewicza składających się z zabudowanych działek: 2315, 328, 329, 2643/2, sąsiadujących ze sobą i tworzących jedną całość, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
– Nieruchomość Mały Rynek 7 obejmująca działkę 2315 o pow.198 m2 KR1E/00008505/0 zabudowaną budynkiem mieszkalnym pochodzącym z przełomu XIX i XX w., w zwartej zabudowie kamienicznej.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu Mały Rynek 7 i 7a oraz przy ul. Sienkiewicza składających się z zabudowanych działek: 2315, 328, 329, 2643/2, sąsiadujących ze sobą i tworzących jedną całość, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
– Nieruchomość Mały Rynek 7 obejmująca działkę 2315 o pow.198 m2 KR1E/00008505/0 zabudowaną budynkiem mieszkalnym pochodzącym z przełomu XIX i XX w., w zwartej zabudowie kamienicznej.

Budynek dwukondygnacyjny z trzema mieszkaniami na parterze, trzema na piętrze, jednym w przewiązce nad bramą wjazdową i jednym na poddaszu, łącznie 8 mieszkań, nie zamieszkały. Budynek o pow. użytkowej 288,17 m2 i kubaturze 1188,60 m3, podpiwniczony z nieużytkowym strychem. Budynek murowany z cegły, otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym. Nad piwnicami strop Kleina na belkach stalowych. W pomieszczeniach mieszkalnych podłogi drewniane na legarach. Klatka schodowa dwubiegowa otynkowana, schody drewniane. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z dachówki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana mocno zdewastowana. Budynek wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz ogrzewanie piecowe. Budynek po przebytym pożarze. Zdemontowane liczniki prądu. Budynek wymaga kapitalnego remontu.
Wejście od Małego Rynku przez bramę znajdującą się pod tzw. przewiązką budynku Mały Rynek 7, nad nieruchomością obejmującą działkę 2316 zabudowaną budynkiem Mały Rynek 6, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Gmina Miasto Oświęcim wystąpiła do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z wnioskiem o służebność drogi koniecznej po działce 2316 do nieruchomości Mały Rynek 7.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję znak: PINB.7356-10/10/WH z dnia 27.09.2010r. o nakazie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu.
Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wszelkie prace remontowe i budowlane wymagają zgody konserwatora zabytków.
– Nieruchomość Mały Rynek 7a obejmująca działkę 328 o pow.249 m2 KR1E/00029282/3 zabudowaną budynkami użytkowymi, piętrowym i parterowym o całkowitej pow. użytkowej 171,60 m2. Budynek biurowo – warsztatowy w części dwukondygnacyjny, w części parterowy, wybudowany w 1985 r. W dwukondygnacyjnej części mieszczą się pomieszczenia biurowo – socjalne oraz klatka schodowa, w części parterowej jest część warsztatowa. Wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, c.o. z własnej kotłowni. Zdemontowany licznik prądu.
– Nieruchomość obejmująca działkę 329 o pow.655 m2 KR1E/00038128/2 sąsiaduje z nieruchomością Mały Rynek 7a i tworzą zagospodarowaną całość. Ogrodzona w granicy z działką 2315. Na działce 329 położona jest nawierzchnia asfaltowa i znajdują się dwie wiaty nietrwale związane z gruntem, w bardzo złym stanie technicznym. Dojazd do nieruchomości przez działkę 2643/2 od strony ulicy Sienkiewicza.
– Nieruchomość przy ul. Sienkiewicza obejmuje działkę 2643/2 o pow.620 m2 KR1E/00008505/0 zabudowaną parterowym budynkiem gospodarczym – garaż, na działce znajduje się nawierzchnia asfaltowa. Budynek wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia położony w środkowej części działki. Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o funkcji użytkowej. Działka o regularnym kształcie prostokątnym, teren równy na lekkim wzniesieniu, przez działkę przebiega zewnętrzna infrastruktura gaz, c.o. Media woda, prąd, gaz, kanalizacja dostępne w drodze ul. Sienkiewicza. W budynku znajdują się pomieszczenia wynajęte jako dwa garaże na czas nieokreślony.
Działka 2643/2 jest obciążona służebnością gruntowa przejazdu i przechodu pasem szerokości 2 m wzdłuż granicy z nieruchomością 2533 na wysokości budynku przy przy ul. Sienkiewicza nr 14 do punktu zetknięcia się z działkę 2643/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek: 2533, 2534, 2535.
Nieruchomości znajdują się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 21 w jednostce planistycznej: UM3 – tereny usługowo – mieszkaniowe, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 920.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.):
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) upłynął w dniu 20 czerwca 2014 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 10 września 2014 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel.33 842 40 51.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429218.