04.07.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim obejmujących działki: 904/196 pow.4975 m2, 904/198 pow.2844 m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383 m2 KR1E/00023274/2 miasto Oświęcim obręb Babice.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim obejmujących działki: 904/196 pow.4975 m2, 904/198 pow.2844 m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383 m2 KR1E/00023274/2 miasto Oświęcim obręb Babice.

Działki sąsiadują ze sobą, tworząc obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski i równy. Dostęp do nieruchomości na zasadzie służebność przejazdu i przechodu odbywać się będzie od ulicy Strzeleckiej, tj. od działki 904/191, dalej całą powierzchnią działek 904/193 i 904/197 o łącznej pow.2297 m2. Media dostępne w sąsiedztwie. Na gruncie rosną drzewa oraz znajdują się elementy ogrodzenia.
Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniony uchwałą Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.05.2012 r. nr XXI/406/12, w jednostce 1A 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Odpłatność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działkach 904/193, 904/197 wynosi 27.410,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 17 września 2014r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek
.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2014 r.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.