23.07.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. mjr Szewczyka, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 1362/13 o pow.29 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym, KR1E/00030453/3 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. mjr Szewczyka, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim obejmującej działkę 1362/13 o pow.29 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym, KR1E/00030453/3 miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

Budynek nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, znajduje się w zespole garażowym, obok budynku mieszkalnego przy ul. mjr Szewczyka 1-1a. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Stan techniczny zły. Wymagany kompleksowy remont lub wymiana. Brak uzbrojenia.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zabezpieczenie dojazdu nastąpi poprzez odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu dla każdoczesnego właściciela działki 1362/13 pasem szerokości 3 m, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na mapie, po działce 1362/15 do istniejącej drogi gminnej – ulicy mjr Szewczyka.
Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 391, poz.3476 z 11.08.2011r.), zmieniony uchwałą Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.05.2012 r. nr XXI/406/12, w jednostce 1A 11 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Odpłatność z tyt. ustanowienia służebności wynosi 2.963,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) i podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
.
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 11 marca 2014 r.
Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 21 maja 2014 r.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium w pieniądzu wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) i należy je wpłacić do dnia 3 września 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargu może wziąć udział osoba, która wpłaci wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłoży komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży i odpłatność za ustanowienie służebności podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu ww. należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12, tel.33 842 40 51.
Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429218.