11.08.2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Krętej obejmującej działkę pgr 2426/3 o pow.163 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029186/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Krętej obejmującej działkę pgr 2426/3 o pow.163 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029186/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Działka ma kształt trapezu, jest uzbrojona w wodę, pozostałe media w najbliższym sasiedztwie. Działka porośnięta trawą oraz drzewami. Sąsiedztwo działki stanowią tereny mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne oraz obiekty handlowo – usługowe.
Działka przylega do pasa drogowego ul. Krętej i obecnie znajduje się w ogrodzeniu łącznie z częścią działki pgr 1510/79.
Działka znajduje się w obszarze, dla którego obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ww. działka znajduje się w strefie A2 w obszarze mieszkaniowo – usługowym typu miejskiego o przeważającej, niskiej intensywności zabudowy. W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Miasta Oświęcim uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania dla tego obszaru.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.000,00 zł netto
(słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z p. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p. zm.) upłynął w dniu 27 kwietnia 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 22 września 2011 r.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.     o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.