17.09.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę 1922/3 o pow.247 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00014669/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę 1922/3 o pow.247 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00014669/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 

Działka jest niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz brak ustanowionej służebności gruntowej (drogi koniecznej). Dojazd odbywa się przez działki 1922/2 i 1922/7. Media: woda, prąd, kanalizacja dostępne w sąsiedztwie. Faktyczna powierzchnia działki 1922/3 odbiega od powierzchni działki zapisanej w ewidencji gruntów.
Działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 1B 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 z późn. zm.)
.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 1 lipca 2014 r.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 22 października 2014 r. Wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

 
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429 218.