12.11.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmującej działkę 715 o pow.401 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029774/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmującej działkę 715 o pow.401 m2, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029774/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Działka położona w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego. Uzbrojenie pełne dostępne w sąsiedztwie. Dostęp do drogi publicznej. Działka znajduje się w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu na osiedlu Stare Stawy, ograniczonego ulicami: Zagrodową, Jagiełły, Nad Młynówką oraz terenami zabudowy wielorodzinnej, uchwalonego uchwałą nr XLIII/344/97 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 1997 r. w następującej jednostce strukturalnej: 4 MN – teren zabudowy bliźniaczej i wolnostojącej do 2,5 kondygnacji.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 16.10.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 10 grudnia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.