03.12.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki: dz. 717/2 o pow.2.5674 ha, dz.717/5 o pow.0.8398 ha, dz. 717/6 o pow.1.7175 ha, dz. 717/3 o pow.0.2149 ha jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00021771/2. 
Działki 717/2, 717/5, 717/6 położone są w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i znajdują się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki: dz. 717/2 o pow.2.5674 ha, dz.717/5 o pow.0.8398 ha, dz. 717/6 o pow.1.7175 ha, dz. 717/3 o pow.0.2149 ha jedn. ewid. miasto Oświęcim, obręb Monowice, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00021771/2. 
Działki 717/2, 717/5, 717/6 położone są w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i znajdują się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Podstrefie Oświęcim, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie.

W stosunku do działki 717/3 prowadzone jest postępowanie zmierzające do objęcia jej specjalną strefą ekonomiczną.
Ponadto objęte przetargiem nieruchomości znajdują się w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”, w której trwa obecnie budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji powstaje droga serwisowa, tj. droga gminna równoległa do ul. Fabrycznej drogi krajowej nr 44 relacji Gliwice – Kraków, stanowiąca ciąg komunikacyjny mający za zadanie obsługę Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym przedmiotowego terenu.
Dostęp do nieruchomości jest możliwy na zasadzie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu po działce 705/2, 713/6, 717/1 do dz. 717/2, 717/3, 717/5, 717/6, do czasu zaliczenia drogi serwisowej do kategorii dróg gminnych (publicznych). Ustanowienie służebności na wniosek nabywcy.
Nieruchomości stanowią działki o regularnym kształcie, częściowo uzbrojone w kanalizację sanitarną. Media: woda, energia elektryczna i kanalizacja dostępne w sąsiedztwie.
Wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki 717/2 oraz wzdłuż północnej granicy dz. 717/6 przechodzi kanalizacja sanitarna ks315, a w północno-wschodnim rogu działki 717/6 znajduje się przepompownia kanalizacji sanitarnej wybudowana przez miasto.
Nabywca nieruchomości zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez sprzedawane działki w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z urządzeń przepompowni ścieków znajdującej się na działce 717/6, której zakres uprawniał będzie w szczególności do przyłączenia istniejących urządzeń do sieci kanalizacji wchodzącej w skład przedsiębiorstwa a także remontu, modernizacji czy konserwacji umieszczonych na działce 717/6 urządzeń przepompowni ścieków oraz służebność dojazdu do przepompowni pasem gruntu o szerokości 3,5 m od istniejącego zjazdu na długości 8 m po działce 717/6.
Na działce 717/2 znajduje się słup konstrukcji żelbetowej wzniesionej na działce 717/1.
Na działkach rosną drzewa. Wycinka drzew zostanie wykonana zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.
Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania usługowe i produkcyjne. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Grunt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (Nowe Dwory) uchwalonym uchwałą Nr XVIII/206/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 79, poz.1015) i zmieniony uchwałą nr VII/43/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B), uchwalonego uchwałą nr XVIII/206/04 z dnia 28.01.2004 r. Rady Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 328, poz.2207), w części obejmującej jednostkę UC 2 – tereny usług komercyjnych i produkcyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obsługi komunikacji oraz składy i bazy transportowe oraz KP – teren usług związanych z obsługą ruchu kołowego, ZU – tereny zieleni urządzonej, UC 1 – tereny usług komercyjnych.
Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr LIII/1027/14 z dnia 25.06.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B), uchwalonego uchwałą nr XVIII/2006/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2004 r., zmienionego uchwałą nr VII/43/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2007 r.

Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.498.350,00 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
 

Wadium w pieniądzu wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 29 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Ponadto uczestnicy muszą spełniać następujące warunki przetargu:
Ze względu na usytuowanie nieruchomości w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie posiadanie przez Nabywców (przedsiębiorców) zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uzyskanego od zarządzającego strefą.

Brak uzyskania zezwolenia traktowane będzie jako nieprzystąpienie do umowy bez usprawiedliwienia i w tym przypadku wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej u zarządzającego strefą, tj. w Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14.

Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu ww. należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429218.